Europeanisering van overheidsorganisaties | Berenschot

Dienst

Europeanisering van overheidsorganisaties

In vijf stappen actief inspelen op relevante Europese ontwikkelingen.
Afbeelding - Europeanisering van overheidsorganisaties

Kansen Europese Unie benutten

In Europees verband wordt op steeds meer onderwerpen samengewerkt, en dat gebeurt ook steeds intensiever. Zo bevat de Europese Green Deal een groot pakket aan maatregelen om de EU voor 2050 klimaatneutraal te maken. En het coronaherstelfonds is het grootste stimuleringspakket voor Europa ooit. De kern van beide is bestemd voor leningen en subsidies in EU-lidstaten.

Een goede wisselwerking tussen de EU en de Nederlandse overheid is van groot belang. Niet alleen op rijksniveau, maar juist ook op decentraal niveau. Door de decentralisering in ons land zijn decentrale overheden meer taken gaan uitvoeren. Als gevolg daarvan hebben deze organisaties ook meer verantwoordelijkheden gekregen met betrekking tot EU-beleid en -regelgeving. Overheidsorganisaties kunnen bovendien aanspraak maken op EU-financiering van projecten. Verder kunnen zij hun voordeel doen met de kennisuitwisseling tussen lidstaten via Europese netwerken.

Het belang van europeanisering

Inzicht krijgen in de invloed van de EU op overheidsorganisaties is om meerdere redenen van belang:

  1. Het versterkt de positie van Nederlandse overheidsorganisaties bij het opstellen, implementeren, uitvoeren en naleven van EU-regelgeving. Europeanisering stelt organisaties in staat invloed uit te oefenen op Europese besluitvorming. Met als doel de uitkomsten hiervan te laten aansluiten op de eigen (beleids)doelstellingen. Ook kan de organisatie zich beter voorbereiden op aanstaande wet- en regelgeving, wat weer helpt bij de implementatie ervan.
  2. Het biedt mogelijkheden tot kennisuitwisseling met organisaties uit andere lidstaten. Nederlandse overheidsorganisaties hebben in eigen land een uniek takenpakket, maar over de grens zijn soortgelijke organisaties actief. Europeanisering biedt organisaties de kans van elkaar en met elkaar te leren en te verbeteren.
  3. Het vergroot de financieringsmogelijkheden voor Nederlandse overheidsorganisaties. Het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 biedt nieuwe kansen voor het verkrijgen van financiering voor projecten of programma’s.

Bewust worden van invloed EU

Veel overheidsorganisaties zijn zich niet bewust van de invloed van de EU op hun organisatie en de mogelijkheden die de EU hun biedt. Wij laten aan organisaties zien op welke wijze zij Europese kansen en mogelijkheden optimaal kunnen benutten. Dat doen we in vijf stappen.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Europeanisering van overheidsorganisaties

Vijf stappen

Aan de hand van de volgende vijf stappen helpen wij overheidsorganisaties effectief om te gaan met Europese ontwikkelingen en hier actief op in te spelen:

  • Stap 1.  Uitvoeren nulmeting. Via onze EU-impactscan - die we in samenwerking met ERAC, De Haagse Hogeschool en Rijksuniversiteit Groningen hebben ontwikkeld - brengen we het huidige niveau van europeanisering van uw organisatie in beeld.
  • Stap 2.  Vaststellen ambitieniveau. Via gesprekken en groepssessies stellen we het ambitieniveau van uw organisatie vast. Het ambitieniveau geeft de mate aan waarin de organisatie wil europeaniseren.
  • Stap 3.  Concretiseren via indicatoren. We concretiseren het gewenste ambitieniveau door middel van vijf indicatoren: interne organisatiestructuur, visie en strategie, externe samenwerking, positionering en beïnvloeding.
  • Stap 4.  Opstellen gapanalyse.We brengen de verschillen tussen het huidige en gewenste niveau van europeanisering in kaart.
  • Stap 5.  Maatwerk organisatieadvies. We geven u een advies op maat waarmee u de EU-ambities van uw organisatie kunt realiseren.
Niveaus van Europeanisering