Benchmark Sociaal domein


Als gemeente hebt u er de laatste jaren in het kader van de decentralisatie een flink aantal taken bij gekregen. Wellicht dat u zich weleens afvraagt wat de omvang van uw formatie is en wat de uitvoering van de wettelijke taken in het sociaal domein kost? Hoe is dit verdeeld over de verschillende werkprocessen? En hoe verhoudt zich dit tot uw werklast? In hoeverre hebt u taken zoals de inzet van sociale wijkteams en derden op eenzelfde wijze belegd als andere gemeenten? Welke lessen levert een vergelijking met vergelijkbare gemeenten u op? De benchmark Sociaal domein van Berenschot geeft antwoord op deze en andere vragen. De benchmark bestaat uit drie onderdelen ‒ Participatiewet, Wmo en Jeugdwet; u kunt aan één of meer benchmarkonderdelen deelnemen.

Waarom meedoen aan de benchmark Sociaal domein?

  • Vergelijking van uw formatie met die van vergelijkbare gemeenten.
  • Inzicht in relevante werklastbepalende factoren per wettelijke taak.
  • Inzicht in kengetallen per hoofdtaak, per werkproces (primair en ondersteunend) en per kostensoort (fte’s, salariskosten en inhuur).
  • Duiding van het verhaal achter de cijfers.
  • Diverse verdiepende producten en diensten, van beleidsonderzoeken tot organisatie-inrichtingsmodellen.
  • Koppeling mogelijk met de benchmark Gemeenten van Berenschot.

Doel en indeling

De Benchmark Sociaal Domein biedt gedetailleerde, betrouwbare informatie over de formatie in uw gemeente bij de uitvoering van wettelijke taken in het sociaal domein. De benchmark bestaat uit drie onderdelen ‒ Participatiewet, Wmo en Jeugdwet. U kunt aan één of meer benchmarkonderdelen deelnemen.

Bij elk benchmarkonderdeel kunt u diverse uitsplitsingen van kengetallen maken en de uitkomsten vergelijken met die van andere gemeenten: per hoofdtaak, per werkproces (zowel primaire processen als ondersteunende processen) en per kostensoort (fte’s, salarislasten en inhuur).

Daarnaast geeft de benchmark inzicht in de belangrijkste werklastbepalende factoren per wettelijke taak - een solide basis voor vergelijking met andere gemeenten. Ten slotte is te zien in hoeverre u taken op eenzelfde wijze belegd hebt als andere gemeenten, zoals de inzet van sociale wijkteams en derden.

Kosten

Wilt u meedoen aan de benchmark Sociaal domein? Hieronder vindt u uw investering in middelen (alle bedragen zijn exclusief btw en inclusief alle overige kosten).

Grootteklasse organisatie Deelname aan één benchmark-onderdeel Deelname aan twee benchmark-onderdelen Deelname aan drie benchmark-onderdelen
< 30.000 inwoners € 4.000,- € 6.000,- € 8.000,-
30.000 - 100.000 inwoners € 5.000,- € 7.000,- € 9.000,-
> 100.000 inwoners € 6.000,- € 8.000,- € 10.000,-

Objectief, betrouwbaar en onderbouwd

Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot. Alle kennis en expertise die we de afgelopen tachtig jaar hebben opgedaan rond sectoren, branchespecifieke vraagstukken en uiteraard het benchmarken zelf, is gebundeld in het Berenschot Benchmark Instituut. Inmiddels hebben ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren deelgenomen aan benchmarks, waardoor het Berenschot Benchmark Instituut beschikt over een omvangrijke database. Sleutelwoorden in onze dienstverlening zijn: objectief, betrouwbaar en onderbouwd. Daarnaast is uw anonimiteit gewaarborgd en gebeurt het benchmarken in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving.

Meld u nu aan!

U kunt zich inschrijven voor de benchmark Sociaal domein via het aanmeldformulier; u kunt ook als afzonderlijke organisatie deelnemen. Wilt u eerst meer informatie over de aanpak, functionaliteiten en investering in tijd en middelen? Download dan de informatiebrochure op genoemde site.Uiteraard kunt u ook altijd contact met ons opnemen via benchmarksociaaldomein@berenschot.nl of 030 - 291 68 03 (secretariaat).