Haalbaarheidsstudies en businesscases | Berenschot

Dienst

Haalbaarheidsstudies en businesscases

Bij het nemen van beslissingen en het maken van keuzes is het essentieel om over de juiste informatie te beschikken.
Collega's schudden handen na het doen van haalbaarheidsstudie

Vragen die hierbij vaak worden gesteld zijn: hoeveel gaat het ons precies kosten? En wat levert het op? Zijn alle risico’s in kaart gebracht? Zeker als de belangen groot zijn of het om veel (publieke) middelen gaat. 

Haalbaarheidsstudie uitvoeren

Wij hebben veel ervaring met het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en businesscases bij publieke organisaties (onder andere gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen). Hierbij brengen we niet alleen de kwantitatieve kant in kaart, met de kosten en de baten, maar werken we ook de (eventuele) risico’s en kansen voor u uit. Hierdoor beschikt u over de juiste informatie om een weloverwogen besluit te kunnen nemen over voorliggende keuzes.

MKBA’s

Regelmatig voeren we ook onderzoeken uit om de maatschappelijke effecten van bepaalde beleidskeuzes te kwantificeren. In deze onderzoeken kijken we verder dan de financiële effecten en onderzoeken we tevens de kwalitatieve effecten en maatschappelijke effecten. Dergelijke specifieke onderzoeken worden ook wel maatschappelijke kosten-en-batenanalyses (MKBA’s) genoemd.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag