Structuur en financiering van de cultuursector | Berenschot Academy

Diensten

Structuur en financiering van de cultuursector

Bent u sinds kort beleidsadviseur cultuur of beginnend (zakelijk) leider binnen de culturele sector? Vraagt u zich af hoe beleid en praktijk in deze sector werken en soms ook niet werken? En wilt u uw kennisbasis verstevigen en ervaringen uitwisselen met experts en collega’s? Dan bent u van harte welkom bij deze tweedaagse leergang.

Afbeelding - Structuur en financiering van de cultuursector

Het is best lastig om te doorgronden hoe de culturele sector is gestructureerd en hoe de financiering in elkaar steekt. Het culturele bestel is fijnmazig en verschilt sterk per deelsector. Voor nieuwkomers bij een provincie of gemeente is het belangrijk om goed te kunnen aanhaken bij de (interne) planning-en-controlcyclus. Het is niet makkelijk om het externe speelveld en het interne krachtenveld snel scherp te krijgen, maar wel noodzakelijk om als beleidsadviseur of als (zakelijk) leider effectief te kunnen adviseren en slagvaardig te kunnen opereren. In deze leergang leert u hoe de culturele sector is gestructureerd, welke geldstromen er zijn en hoe de exploitatie van culturele instellingen in elkaar steekt. Tevens ontdekt u hoe overheden en instellingen tot goede afspraken komen over prestaties en financiering.

Met deze tweedaagse leergang verstevigt en verdiept u uw kennis van beleid en bedrijfsvoering in de cultuursector. U krijgt inzicht in diverse perspectieven en modellen op het gebied van cultuurbeleid en de culturele infrastructuur. Zo vormt u een denkraam voor het maken van afspraken tussen overheid en culturele instelling. Daarnaast leert u de financiële huishouding van culturele organisaties kennen, waarbij we onder meer het Iglo-model van Berenschot uitleggen. Ook recente ontwikkelingen, zoals de implementatie van de Fair Practice Code en bijpassende tools, komen uitgebreid aan bod. U krijgt uiteenlopende casussen voorgelegd en er is veel ruimte voor interactie.

Duur
2 dagen
Investering
€ 1.613,-
Locatie(s)
Utrecht
Over de opleiding

Structuur en financiering van de cultuursector

Voor wie?

De leergang is ontwikkeld voor beleidsadviseurs kunst & cultuur bij een gemeente of provincie en voor zakelijk professionals bij een culturele instelling of fonds, die beter inzicht willen in hoe de sector is georganiseerd en hoe de bedrijfsvoering van culturele instellingen in elkaar steekt.

Resultaat

Na afloop van deze tweedaagse leergang:

  • kent u de weg in het cultuurstelsel
  • beschikt u over een mix van beleidsinstrumenten om cultuurbeleid uit te voeren
  • bent u op de hoogte van diverse modellen en perspectieven om de lokale en regionale culturele infrastructuur in kaart te brengen en te duiden
  • hebt u inzicht in de bestedings- en financieringsmix van culturele instellingen
  • begrijpt u waarom reserves belangrijk zijn en wat een gezond eigen vermogen is voor een culturele organisatie
  • doorgrondt u de bedrijfsvoering van culturele organisaties
  • kunt u het Iglo-model van Berenschot toepassen voor het maken van passende subsidieafspraken
  • weet u in te spelen op de planning-en-controlcyclus binnen de gemeentelijke of provinciale organisatie
  • bent u als beleidsadviseur een betere gesprekspartner voor uw bestuurder en voor culturele organisaties.

Programma

Tijdens de tweedaagse leergang ‘Structuur en financiering van de cultuursector’ gaat u met andere deelnemers en ervaren adviseurs van Berenschot in gesprek over praktijkvoorbeelden en uw eigen ervaringen.

Dag 1: Beleid & structuur

In de ochtend staat het culturele bestel op het programma. Welke overheid financiert wat en waarom? Welke subsidievormen zijn er? Welke waarden vormen de grondslag van cultuurbeleid? Hoeveel beleidsruimte hebben provincies en gemeenten en waardoor wordt dat bepaald? Welke instrumenten kan een overheid inzetten om beleidsdoelen te realiseren? En wat is de formule voor een succesvol cultuurbeleid?

De middag staat in het teken van de lokale en regionale culturele infrastructuur. Welke factoren zijn van invloed op de culturele infrastructuur? Uit welke schakels bestaat de culturele cyclus? Hoe kan het ringenmodel van de VNG helpen nadenken over het culturele voorzieningenniveau van gemeenten? Hoe kan cultuur bijdragen aan lokale maatschappelijke opgaven? Wat is de relatie tussen cultuur en vestigingsklimaat? En hoe is dit alles te vertalen naar concrete keuzes in het cultuurbeleid?

Dag 2: Bedrijfsvoering & financiering

In de ochtend komt de bedrijfsvoering van culturele instellingen aan bod. Hoe verhouden de verschillende inkomstenbronnen en uitgavensoorten zich tot elkaar binnen de exploitatiebegroting van een culturele instelling? In dit licht maakt u kennis met het Iglo-model van Berenschot, om de financiële huishouding van instellingen te structureren en in een beleidsmatig kader te plaatsen. Wat zijn de gevolgen van de Fair Practice Code voor de bedrijfsvoering? En wat is een gezond eigen vermogen?

In de middag staat de financiële relatie tussen gemeenten en instellingen centraal. Hoe komen goede afspraken tussen overheid en culturele instellingen tot stand? Hoe kan het Iglo-model helpen bij het bepalen van een passend subsidiebedrag? Aan welke knoppen kunt u draaien als er een gat in de begroting dreigt te ontstaan? Hoe werkt de planning-en-controlcyclus van overheden en wat zijn cruciale momenten hierbinnen? Welke beleidsmatige en financiële interventies zijn effectief?

Extra optie

Uw eigen vraagstukken verder uitwerken en uw kennis verdiepen? Kies dan na deze leergang voor een workshop op maat in kleinere kring! Daarbij kunt u specifieke kwesties rond verschillende soorten culturele instellingen aan de orde stellen. Ideaal om als gemeente of provincie met actuele casuïstiek aan de slag te gaan!

Werkwijze

Deze leergang wordt gegeven door verschillende adviseurs van het sectorteam Kunst, Cultuur & Media van Berenschot. Onze adviseurs beschikken over jarenlange ervaring met het oplossen van vraagstukken over cultuurbeleid en cultuurfinanciering bij zowel het ministerie van OCW, provincies als gemeenten. Zij hebben bovendien zelf ervaring als beleidsadviseur bij grote gemeenten en verantwoordelijke bij culturele instellingen. In ons werk slaan we continu de brug naar de sector zelf. Daar wordt immers de daadwerkelijke artistieke, maatschappelijke en economische waarde gecreëerd. We presenteren modellen die we zelf hebben ontwikkeld en in de praktijk succesvol zijn toegepast.

Te behalen

Na het voltooien van deze leergang ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat. Na het opdoen van meer ervaring als beleidsadviseur en als u werkt aan visievorming op culturele ecosystemen, bent u van harte welkom bij de masterclass Kunst & cultuurbeleid in waardenperspectief.

Data

Waar en wanneer

5 september & 26 september 2024
van 09:30 tot 17:00 uur
Utrecht
6 februari & 6 maart 2025
van 09:30 tot 17:00 uur
Utrecht
Investering

Uw investering

Opleidingskosten
€ 1.395,00
Arrangementskosten
€ 218,00
Totaal
€ 1.613,00

Omdat Berenschot ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen we, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden. Om administratieve lasten te kunnen dekken hanteren we bij btw-vrije producten en diensten een toeslag van 5% over de opleidings- en arrangementskosten.

Inschrijven

Direct online inschrijven

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag