Regievoering gezamenlijke masteropleiding hbo | Berenschot cases

Regievoering totstandkoming gezamenlijke masteropleiding in het hbo

Case
Regievoering totstandkoming gezamenlijke masteropleiding in het hbo

Deel deze case

Datum

06 februari 2023

Opdrachtgever

Hogeschool Fontys

Tien hogescholen spraken medio 2021 de gezamenlijke ambitie uit om een professionele masteropleiding Kwaliteit van de Leefomgeving in het hbo te starten. Kwaliteit van de leefomgeving is één van de zes thema’s uit het Sectorplan Masters van de Vereniging Hogescholen (VH). Berenschot is gevraagd regie te voeren op de totstandkoming van deze masteropleiding.

Dit sectorplan heeft tot doel het hbo verder te koppelen aan de behoeften in de samenleving en de economie, door rond de grote maatschappelijke uitdagingen mastergeschoolde professionals op te leiden die helpen nieuwe kennis te ontwikkelen en toe te passen.

Coalitievorming hogescholen

De regievoering diende primair de volgende resultaten op te leveren:

  • Coalitievorming tussen de tien hogescholen.
  • Afstemming met de regievoerders van de andere vijf thema’s waarop masteropleidingen worden ontwikkeld alsook met de VH.
  • Het peilen van de behoeften in het beoogde werkveld en het toetsen van verwantschap van mogelijk al bestaand masteraanbod rondom dit thema (in hbo en wo).
  • Het in gezamenlijkheid ontwikkelen en uitwerken van het profiel voor deze masteropleiding, mede ter voorbereiding op de ‘macro-doelmatigheidstoets’.

Grondige inventarisatie

Hiertoe voerde Berenschot individuele interviews uit met elk van de tien deelnemende hogescholen, organiseerden we werkconferenties en zaten deze voor, en namen deel aan diverse afstemmingsoverleggen. Ook  het schrijven van notities, het aanboren van persoonlijke contacten bij de VNG en het grondig inventariseren van verwantschap met bestaande masteropleidingen was onderdeel van onze aanpak.

Keuzes bepalen

De uitdaging lag erin de deelnemende hogescholen geïnspireerd en betrokken te houden, om de inhoudelijke en onderwijskundige principes uit te werken, en ook om de governance rondom de masteropleiding vast te stellen. Zo moesten er keuzes gemaakt worden over de vorm van de master (voltijd/deeltijd, al dan niet Engelstalig, etc.), het samenwerkingsarrangement tussen de hogescholen, en welke thema's binnen de masteropleiding Kwaliteit van de Leefomgeving passen en welke niet.

Verbindende insteek

Uiteindelijk hebben we op alle beoogde resultaten flinke stappen kunnen zetten, naar volle tevredenheid van onze opdrachtgevers (een vertegenwoordiging vanuit de betrokken hogescholen). Daarbij werden de kwaliteit van de stukken, onze toegankelijkheid/reactietijd en de verbindende insteek van de werkconferenties als succesfactoren genoemd. Ook werd zeer gewaardeerd dat we erin slaagden de VNG als pleitbezorger voor deze master te krijgen.

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten?