De jacht op publieke waarde | Berenschot

Thema

Jacht op publieke waarde

Een nieuw kabinet en gemeenteraad geeft frisse energie en kansen om aan maatschappelijke opgaven te werken en daarmee publieke waarde te realiseren. Maar hoe kanaliseer je als ministerie, provincie of gemeente deze energie?

Video

Opgavegerichte organisaties

Nederland staat voor een aantal complexe maatschappelijke opgaven, zoals het woningtekort, passende jeugdzorg, de energietransitie en de klimaatopgave. Van de overheid wordt verwacht dat zij, in samenwerking met stakeholders, gedragen, werkbare én samenhangende oplossingen realiseert. Doordat dergelijke opgaven dermate ingewikkeld en met elkaar verweven zijn, volstaat de traditionele aanpak van overheidsorganisaties niet meer. Het vraagt om een andere manier van denken, werken en sturen en om multidisciplinair samenwerken.

Video

Participatie

De relatie tussen overheid en samenleving verandert. Participatief werken wordt steeds belangrijker en overheden hebben de samenleving steeds meer nodig bij het oplossen van vraagstukken. Denk aan burgerparticipatie bij bouwprojecten, in het sociaal domein of bij het behoud van lokale voorzieningen. Tegelijkertijd vindt er steeds meer overheidsparticipatie plaats als overheden meedoen met burgerinitiatieven of inwoners de ruimte geven om een overheid te challengen. Om tot een tevreden samenleving en overheid te komen, is een productief samenspel nodig tussen politiek, bestuur, samenleving en organisatie. Dat is echter niet vanzelfsprekend.

Video

Integriteit

Integriteit, niemand kan er nog omheen. Het is van wezenlijk belang voor het goed functioneren van (semi)publieke organisaties. Het thema is niet iets uit de boekjes en valt niet te vangen in termen als goed-fout of zwart-wit. Er is sprake van een grijs gebied. Lag de nadruk in de voorbije jaren op het reageren op incidenten, nu gaat het steeds meer om het voorkomen ervan.