Opgavegericht werken in het openbaar bestuur | Berenschot

Dienst

Opgavegericht werken

Maatschappelijke opgaven realiseren door concreet invulling te geven aan opgavegericht werken.
Afbeelding - Opgavegericht werken

Opgavegericht werken aan maatschappelijk resultaat

Nederland staat voor een aantal complexe maatschappelijke opgaven, zoals het woningtekort, passende jeugdzorg, de energietransitie en de klimaatopgave. Van de overheid wordt verwacht dat zij, in samenwerking met stakeholders, gedragen, werkbare én samenhangende oplossingen realiseert. Doordat dergelijke opgaven dermate ingewikkeld en met elkaar verweven zijn, volstaat de traditionele aanpak van overheidsorganisaties niet meer. Het vraagt om een andere manier van denken, werken en sturen en om multidisciplinair samenwerken.


Wij helpen overheidsinstellingen als ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten opgavegericht te werken. Hierbij staat de opgave centraal en wordt er multidisciplinair samengewerkt. Wij helpen u concreet invulling te geven aan opgavegericht werken en aan de randvoorwaarden die nodig zijn om goed en samenhangend maatschappelijke opgaven te realiseren.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Met welke oplossingen kunnen we u helpen?

Proces- en programmamanagement bij opgavegericht werken

Onze adviseurs adviseren u inhoudelijk en procesmatig over de aanpak en oplossingen voor complexe opgaven. En kunnen hier leiding aan geven en ondersteuning voor bieden.

Ondersteuning bij de overstap naar opgavegericht werken

Wij helpen u om opgavegericht te kunnen werken. Dat doen we door het:

  • programmeren van opgaven naar een samenhangende agenda met concrete doelen, resultaten en activiteiten
  • organiseren van coördinatie, samenwerking en besluitvorming over de grenzen van afdelingen, programma’s en organisaties heen
  • realiseren van heldere rollen en instrumenten goed op elkaar aan te laten sluiten
  • prioriteren van mensen en middelen
  • inzetten op datagedreven sturen.

Opgavegericht evalueren van opgaven en overheidsorganisaties

Wij evalueren of het lukt om, door middel van opgavegericht werken, publieke waarde te realiseren.

Training opgavegericht werken

Wij trainen politici, bestuurders en ambtenaren in de vaardigheden die nodig zijn om opgavegericht te kunnen werken en te sturen op de complexiteit en dynamiek van opgaven.