Opgavegericht werken in het openbaar bestuur | Berenschot

Dienst

Opgavegericht werken

Maatschappelijke opgaven realiseren door concreet invulling te geven aan opgavegericht werken.
Afbeelding - Opgavegericht werken

Nederland staat voor een aantal complexe maatschappelijke opgaven, zoals het woningtekort, passende jeugdzorg, de energietransitie en de klimaatopgave. Van de overheid wordt verwacht dat zij, in samenwerking met stakeholders, gedragen, werkbare én samenhangende oplossingen realiseert. Doordat dergelijke opgaven dermate ingewikkeld en met elkaar verweven zijn, volstaat de traditionele aanpak van overheidsorganisaties niet meer. Het vraagt om een andere manier van denken, werken en sturen en om multidisciplinair samenwerken.

Maatschappelijke opgaven realiseren

Wij helpen overheidsinstellingen als ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten opgavegericht te werken. Hierbij staat de opgave centraal en wordt er multidisciplinair samengewerkt. Wij helpen u concreet invulling te geven aan opgavegericht werken en aan de randvoorwaarden die nodig zijn om goed en samenhangend maatschappelijke opgaven te realiseren.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Met welke oplossingen kunnen we u helpen?

Project- en programmamanagement

Om tot effectieve oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven te komen adviseren we overheden, zowel inhoudelijk als procesmatig over de gewenste aanpak. Waar nodig geven we op basis van project- en programmamanagement leiding aan het proces om tot passende oplossingen te komen en deze te effectueren.

Opgavegericht leren denken en werken

Om opgavegericht werken te stimuleren en faciliteren ondersteunen we via het:

  • programmeren van opgaven naar een samenhangende agenda met concrete doelen, resultaten en activiteiten
  • organiseren van coördinatie, samenwerking en besluitvorming over de grenzen van afdelingen, programma’s en organisaties heen
  • realiseren van heldere rollen en instrumenten goed op elkaar aan te laten sluiten
  • prioriteren van mensen en middelen
  • inzetten op datagedreven sturen

Evalueren van opgaven

Om publieke waarde te realiseren evalueren we de mate waarin er opgavegericht is gewerkt aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken.