Berenschot onderzoek naar knelpunten in de Gemeentewet, Provinciewet en Wgr naar Tweede Kamer

Gepubliceerd op 6 juli 2020

Na de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken voor 2020 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin het kabinet verzocht werd voorstellen te doen voor een brede evaluatie van de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur. In reactie op deze motie liet minister Kajsa Ollongren van BZK een meta-evaluatie uitvoeren van eerdere evaluaties en rapporten over de dualisering van het gemeente-en provinciebestuur. Berenschot onderzocht hiervoor de knelpunten en oplossingsrichtingen in de Gemeentewet, Provinciewet en Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Eind juni stuurde Ollongren haar bevindingen naar de Tweede Kamer.

Het rapport van Berenschot omvat de bevindingen uit een onderzoek naar de democratische legitimiteit van interbestuurlijke samenwerking plus een literatuurstudie naar knelpunten die gemeenten en provincies ervaren bij het benutten van de ruimte binnen in de Gemeentewet en Provinciewet, en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn. “We geven een overzicht van ideeën voor te ontwikkelen toerusting of ondersteuning en schetsen de hoofdlijnen van het ondersteuningspakket. Het doel daarbij is ondersteuning te bieden op precies die onderdelen waar Gemeentewet, Provinciewet en/of Wgr zodanig knellen dat de legitimiteit van besluitvorming onder druk komt te staan of dat gemeenten en provincies er onvoldoende in slagen hun opgaven te realiseren”, verklaart Laurens Vellekoop, managing consultant bij Berenschot.

In haar Kamerbrief geeft minister Ollongren aan dat de uitkomsten van het onderzoek van Berenschot input vormen voor de “Agenda versterking positie gemeenteraden”. Deze wordt in het najaar verwacht.

Meer weten? Download dan het rapport (pdf, 3.5 MB) van Berenschot en de Kamerbrief met de uitgebreide toelichting van de minister van BZK, Kajsa Ollongren.