Heldere visie op een positieve zorgexploitatie | Berenschot

Heldere visie op een positieve zorgexploitatie

Artikel
Heldere visie op een positieve zorgexploitatie

Deel dit artikel

Datum

24 augustus 2023

Leestijd

4 minuten

Veel zorgorganisaties compenseerden de afgelopen jaren een tekort op hun zorgexploitatie met een positief resultaat op de vastgoedexploitatie. De tijd dat een negatieve zorgexploitatie oogluikend kan worden toegestaan, is echt(er) voorbij. Zeker nu de kosten voor huisvesting stijgen en de normatieve huisvestingscomponent (NHC) in het tarief daalt. GHZ-organisatie Frion uit Zwolle maakte de afgelopen jaren succesvol de omslag naar een rendabele zorgexploitatie. Hugo Broekman (bestuurder) en Mirjan de Heus (bestuurssecretaris) vertellen over hun aanpak.

Een duidelijke knip aanbrengen

“Toen ik in 2019 als bestuurder bij Frion startte, waren de uitdagingen op zowel personeel, financieel en vastgoedgebied groot. Zo ging ook bij ons de NHC deels naar de zorg, terwijl we tevens ons vastgoed moesten vernieuwen,” vertelt Hugo. “Onze bedrijfsvoering moest veranderen, want de huidige wijze was niet toekomstbestendig. Binnen de organisatie was de urgentie helder en daarmee het begrip voor de benodigde verandering breed aanwezig.”

Om het huishoudboekje op orde te krijgen, bracht Frion in de begroting een duidelijke knip aan tussen de zorg- en vastgoedexploitatie. Oftewel: goede zorg organiseren binnen het budget dat de maatschappij toekent en de vastgoedmiddelen gebruiken waarvoor ze zijn bedoeld: goede kwaliteit huisvesting voor cliënten.

Pragmatisch stappenplan

Een structureel positieve zorgexploitatie is urgenter dan ooit. Met een pragmatisch stappenplan komt dit streven binnen drie maanden binnen handbereik. Leer hier meer over dit stappenplan!

Continu kritisch op inhoud en budget

Frion kent concrete urennormen wat de zorg per doelgroep mag kosten. Toch is het echt een inhoudelijk verhaal, aldus Mirjan. “Om binnen de grenzen van de financiële middelen te blijven, vragen wij onze professionals om vanuit de ondersteuningsbehoefte van de cliënt naar een oplossing te zoeken. Vooral onze orthopedagogen spelen hierin een prominente rol.”

Verder houdt Frion indicaties van cliënten op orde. “Die geven ons het financiële kader wat de maatschappij voor onze zorg geeft. En waarvoor wij het dus moeten doen. Bij uitzondering vragen wij meerzorg-gelden aan, maar altijd met de insteek te blijven onderzoeken hoe we deze op termijn weer kunnen stopzetten. En dat gebeurt ook regelmatig. Zo houden wij onszelf zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig scherp. En blijven ziel en zakelijkheid in balans. Bijkomend voordeel is dat deze werkwijze helpt in een goede samenwerking met en vertrouwen vanuit het zorgkantoor in onze aanpak”, vult Hugo aan.

Houd het simpel

In de bedrijfsvoering streeft Frion naar eenvoudig en goed. Voor een duale aansturing kent elk team een manager bedrijfsvoering en een orthopedagoog die inhoudelijk leiding geeft. “Zij brengen zorg en bedrijfsvoering samen en hebben binnen de kaders alle vrijheid om het team aan te sturen op basis van enkele beïnvloedbare KPI’s”, aldus Hugo. “Wij houden het graag overzichtelijk en sturen nu op bezetting, ziekteverzuim en roosteren op kader. Zaak is wel te zorgen voor actuele en betrouwbare informatie op teamniveau. Daarbij proberen we onze applicaties maximaal te benutten, om het aantal applicaties te beperken en de kosten zo laag mogelijk te houden.”

Medewerker op 1

Ook medewerkers krijgen de ruimte om de cliëntondersteuning zelf goed te organiseren. “Wij kijken continu hoe wij het werkplezier van onze medewerkers kunnen vergroten, zodat zij bij ons blijven werken en zich kunnen blijven ontwikkelen. Het is aan ons om hiervoor passende voorwaarden te scheppen”, geeft Mirjan aan. Zo wil Frion alle korte diensten vervangen door volwaardige 8-uurdiensten binnen heldere jaarroosters. “Dit geeft meer rust bij medewerkers en duidelijkheid voor cliënten, maar vraagt ook een aanpassing van de huidige inrichting van wonen en dagbesteding. Deze stap gebeurt in nauwe samenspraak met de medezeggenschapsorganen.”

Daarnaast wordt in de roosters rekening gehouden met voorkeuren van medewerkers – dienst draaien op een vaste plek of juist steeds ergens anders. Mirjan: “Dit doen wij ook voor onze leerlingen en stagiaires en bieden hun een bijbaan aan naast hun opleidingstraject bij ons. Zo werken wij ook aan het behoud van onze toekomstige professionals.” Tevens kent Frion zogeheten ‘hekjesdiensten’: standaard ingeroosterde vervangingsdiensten waar medewerkers zich voor kunnen aanmelden. “Dit biedt helderheid aan de voorkant, flexibiliteit voor medewerkers, vermindert de inzet van flexkrachten en het adhoc regelen van medewerkers bij uitval.”

Verder heeft Frion in samenwerking met regionale onderwijsinstellingen sprokkelroutes opgezet om zijinstromen te vereenvoudigen en doorgroei van collega’s te faciliteren. “Daarbij kijken wij specifiek naar welke competenties een medewerker moet of wil ontwikkelen om de volgende stap in diens ontwikkeling te zetten. Zo worden aangeleerde competenties direct in de praktijk benut en houden wij medewerkers gemotiveerd voor het werk, bekwaam = inzetbaar”, verklaart Mirjan.

Consequent werken vanuit de eigen visie

“Hoewel ook Frion de gevolgen ondervindt van twee jaar corona en de huidige arbeidsmarkt, biedt de eigen visie helderheid en houvast. De basis is en blijft vanuit de inhoud goede zorg leveren, binnen budget”, benadrukt Hugo. “We gaan voor hierbij optimale zorg. De best denkbare zorg die aansluit bij wat de cliënt met ondersteuning van zijn netwerk zou willen en kan. Optimale zorg is daarmee gunstiger en passender dan maximale zorg. Immers, niet alles wat kan, hoeft of moet ook.

Met heldere kaders en gerichte keuzes en verbeteringen proberen we van een 6 een 7
of 8 te maken. Wij houden de bedrijfsvoering eenvoudig, verdiepen ons in de behoeften van onze medewerkers en zorgen dat zij hun werk waarvoor ze passie en competenties hebben zo goed mogelijk kunnen blijven doen.”

Inspiratiemagazine

Dit artikel maakt onderdeel uit van het inspiratiemagazine 'Toekomstgerichte bedrijfsvoering in de zorg'. Daarin delen we 10 inspirerende voorbeelden van zorgaanbieders die de bedrijfsvoering slimmer, anders of samen met andere partijen organiseren.

Gerelateerd

Meer weten?