CO2-routekaart als basis voor gemeentelijke besluiten| Berenschot cases

CO2-routekaart als basis voor gemeentelijke besluiten

Case
CO2-routekaart als basis voor gemeentelijke besluiten

Deel deze case

Datum

09 januari 2023

De lat in het Klimaatakkoord ligt hoog, zeker nu het kabinet het doel voor CO2-reductie in 2030 heeft aangescherpt tot minstens 55%. Bij het naderen van de deadline wordt steeds duidelijker dat die doelstelling met de huidige inspanningen niet bereikt wordt.

Gemeenten zijn wel bezig met het formuleren van doelstellingen en het ontwikkelen van beleid, maar missen vaak de handvatten om hun CO2-uitstoot inzichtelijk te maken. Berenschot en Berenschot Klimaattalent ondersteunden een gemeente bij het in kaart brengen van haar totale CO2-uitstoot, zodat deze gemeente de juiste maatregelen kan treffen om de gewenste doelstellingen te behalen.

 

Behaalde en verwachte reductie

Om de toekomstige CO2-uitstoot in kaart te brengen is inzicht in historische gegevens vereist. Openbaar beschikbare bronnen bevatten echter onvoldoende informatie over de uitstoot in het verleden (1990), waardoor een belangrijk referentiepunt ontbreekt. Daarnaast wordt er alleen landelijk een voorspelling van de toekomstige uitstoot tot 2030 gemaakt. De effecten van lokale keuzes en beleid zijn hierin niet zichtbaar.

Om per gemeente of provincie inzicht te geven in de behaalde en verwachte reductie van uitstoot van broeikasgassen heeft Berenschot een CO2-dashboard ontwikkeld. Dit dashboard heeft inzicht gegeven in de toekomstige uitstoot bij ongewijzigd beleid. Daarnaast heeft Berenschot inzicht gegeven in de verwachte reductie van reeds ingezette maatregelen.

 

Impact van maatregelen

Door de impact van landelijke, regionale en lokale reductiemaatregelen te combineren is een nauwkeurig beeld verkregen van de CO2-uitstoot in deze gemeente. Hierbij zijn we enerzijds het gesprek aangegaan over directe emissies (scope 1), die we hebben doorgerekend op basis van huidige projecten en projecten in de pijplijn in relatie tot de doelstellingen. Anderzijds is kritisch gekeken naar projecten die indirecte emissies veroorzaken en (nu) nog niet volledig in kaart kunnen worden gebracht.

Bij het integraal doorrekenen van alle maatregelen inventariseerde klimaattalent Zebaish Masood alle lokale projecten, variërend van wind- en zonneprojecten tot duurzamewarmteprojecten. De uitdaging daarbij zit in het combineren van meerdere inzichten. Zo verbruikt een datacenter veel elektriciteit, maar levert het vaak ook restwarmte aan de gebouwde omgeving (met name huishoudens). Om zicht te krijgen op de totale CO2-reductie, zijn al deze effecten integraal doorgerekend.

 

Op weg naar CO2-neutraal

Met de inzichten uit het CO2-dashboard en de impact van de reductiemaatregelen heeft de gemeente een grondig inzicht in de mate waarin CO2-doelstellingen voor 2030 naar verwachting worden behaald. Met deze inzichten, kan de gemeente passende additionele maatregelen nemen om de doelstellingen te behalen.

Benieuwd wat we voor uw gemeente of provincie kunnen betekenen bij het behalen van CO2-doelstellingen? Neem dan contact met ons op!

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief