Ontwikkelen gemeentelijke warmteprogramma's | Berenschot

Dienst

Ontwikkelen gemeentelijke warmteprogramma’s

Met de Wgiw krijgen gemeenten nieuwe instrumenten om regie te voeren op de warmtetransitie, waaronder het warmteprogramma en de aanwijsbevoegdheid. Wij helpen u bij de voorbereiding op deze veranderende rol.
Afbeelding - Ontwikkelen gemeentelijke warmteprogramma’s

Gemeentelijke regierol

Gemeenten zijn aangewezen als regisseur voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Om die regierol effectief in te vullen, voorziet de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) in nieuwe instrumenten, waaronder het warmteprogramma en de aanwijsbevoegdheid. Anders dan de Transitievisie Warmte verlangt deze wet meer duidelijkheid over wat er wanneer op gebouweigenaren afkomt, en sorteert deze voor op de inzet van de aanwijsbevoegdheid. Dus is het zaak dat gemeenten en regio's grip krijgen op hun nieuwe regierol, juist in de voorbereidende fase richting de inwerkingtreding van de wet in 2025.  

Wij helpen uw gemeente de regierol in te vullen of om dat samen te doen in regionaal verband. Samen met u en uw stakeholders reflecteren wij op ambities en taakstellingen, en vertalen die naar kaders voor de inzet van het nieuwe instrumentarium. Daarnaast kunnen we u helpen die regierol nader in te vullen door bijvoorbeeld te toetsen of de uitgangspunten van de Transitievisie Warmte nog voldoen voor het nieuwe instrumentarium, of door de regionale samenwerking rond de warmtetransitie nader vorm te geven. Ook kunnen wij uw regio helpen met het opstellen van het warmteprogramma in combinatie met een lerende aanpak voor gemeenteambtenaren.  

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Met welke oplossingen kunnen we u helpen?

Ontwikkeling warmteprogramma's

In regionaal verband komen we samen met u tot een gemeentelijk warmteprogramma in combinatie met een lerende aanpak voor uw ambtenaren.

Invulling regierol gemeenten en regio's

Wij begeleiden u bij het invullen van de regierol in de warmtetransitie, inclusief het opzetten van regionale samenwerkingen.

Advies gemeentelijke warmtetransitie

Wij adviseren u over de volgende inhoudelijke stap in de warmtetransitie, in een wijkgerichte of juist gemeentebrede aanpak.