Kansen energie- en klimaatinnovaties | Berenschot nieuws

Binnenkort zijn er kansen voor energie- en klimaatinnovaties!

Nieuws
vrouw schrijft nieuwe energie- en klimaatinnovaties op

Deel dit nieuwsartikel

Datum

02 mei 2022

Leestijd

4 minuten

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft diverse nieuwe openstellingen voor energie- en klimaatinnovaties aangekondigd. Begin april gaan naar verwachting vier subsidieregelingen weer open.

Deze regelingen zijn een onderdeel van Topsector Energieprojecten (TOPENERGIE, ook TSE genoemd) dat subsidieaanvragen mogelijk maakt van ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. Hierdoor kan de overheid financiële steun geven aan innovaties in de elektriciteitssector, industrie en de gebouwde omgeving.

Er zijn subsidies voor verschillende soorten projecten beschikbaar, van haalbaarheidsstudies tot pilot- en demonstratieprojecten. Innovaties die hieruit voortkomen, moeten een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot te verlagen in de elektriciteitssector, industrie en de gebouwde omgeving. Hieronder worden de vier subsidieregelingen verder toegelicht.

 

DEI+

Doel

De regeling Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+) financiert pilot- en demonstratieprojecten die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-uitstoot in 2030. Partijen mogen aanvragen doen voor projecten binnen dezelfde thema’s als in 2021: circulaire economie, hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.

 

Doelgroep

Nederlandse bedrijven met projecten die technologieën bevatten die de Nederlandse economie kunnen versterken voor wat betreft omzet, werkgelegenheid en export van en door Nederlandse fabrikanten, technische dienstverleners of leveranciers, en die een bijdrage leveren aan CO2-reductie.

 

Voorwaarden

 • Het project is uiterlijk 30 juni 2023 gerealiseerd.
 • Het betreft een pilot- of demonstratieproject.
 • Het project moet een nieuwe technologie zijn en de toepassing moet leiden tot minder CO2 -uitstoot in Nederland.
 • Het project valt onder een van de volgende thema’s: circulaire economie, hernieuwbare energie, energie-efficiëntie of aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.

 

Subsidie

Het beschikbare budget is € 126,6 miljoen. Voor 'Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen' is een apart aanvullend budget van € 9 miljoen beschikbaar. De subsidie bedraagt 25% voor pilotprojecten en 40% voor demonstratieprojecten. Middelgrote ondernemingen krijgen 10% extra subsidie en kleine ondernemingen 20%.

 

Aanvraagtermijn

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf vrijdag 1 april tot en met dinsdag 4 oktober 2022.

 

TSE Industrie studies en O&O-tender

Doel

Deze regeling Topsector Energiestudies Industrie (TSE Industrie studies) helpt industriële bedrijven de haalbaarheid van innovatieve pilot- of demonstratieprojecten te onderzoeken. Nieuw dit jaar is:

 • dat bedrijven de haalbaarheid van investeringen in uitontwikkelde energie- en klimaatinnovaties mogen onderzoeken met een terugverdientijd van meer dan vijf jaar;
 • dat de subsidiedrempel voor deze projecten verlaagd is naar minimaal € 25.000. Daarmee krijgen mkb-bedrijven meer mogelijkheden.

De TSE Industrie O&O-tender opent naar verwachting ook in april en zal in mei sluiten. De inhoud van deze regeling is gelijk gebleven. Het gaat hierbij om onderzoek en ontwikkeling van bijvoorbeeld elektrificatie van processen, CO2-vrije warmtesystemen, klimaat neutrale brandstoffen, en circulaire oplossingen in de industrie.

 

Doelgroep

De subsidie is bedoeld voor individuele ondernemingen uit de industrie die materiële goederen produceren en daarbij grondstoffen verwerken.

 

Voorwaarden

 • Een project moet een combinatie zijn van minimaal één circulaire strategie en minimaal één toepassingsgebied. Het gaat hierbij om onderzoek en ontwikkeling van bijvoorbeeld elektrificatie van processen, CO2-vrije warmtesystemen, klimaat neutrale brandstoffen, en circulaire oplossingen in de industrie.
 • Het project moet een industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling zijn.
 • Als een onderzoeksorganisatie een bijdrage levert aan het project, zorgt dit voor een hogere rangschikking op een van de criteria.
 • De looptijd is twee jaar.

 

Subsidie

De subsidie is 50% voor industrieel onderzoek en 25% voor experimentele ontwikkeling. Middelgrote ondernemingen ontvangen 10% extra subsidie en kleine ondernemingen 20%.

 

Aanvraagtermijn

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 april tot en met 17 mei 2022.  

 

HER+

Vanaf 1 april opent ook een nieuwe ronde van de regeling Hernieuwbare energietransitie (HER+). Deze richt zich op vernieuwende projecten om de CO2-uitstoot in 2030 te verminderen. Dit is breder dan alleen hernieuwbare energieproductie. Ook bijvoorbeeld CO2-afvang en opslag vallen daaronder. RVO verwacht dat de voorwaarden van de nieuwe ronde hetzelfde zijn als van de huidige openstelling. Er is overigens nog budget beschikbaar binnen de huidige openstelling.

 

Doel

De HER+-regeling is gericht op onderzoek naar en ontwikkeling en demonstratie van innovatieve oplossingen die leiden tot kosteneffectieve CO2-reductie in 2030. Deze regeling richt zich op vernieuwende projecten om de CO2-uitstoot in 2030 te verminderen. Dit is breder dan alleen hernieuwbare energieproductie, ook de CO2-afvang en opslag vallen hieronder.

 

Doelgroep

Alle vernieuwende en innovatieve projecten die leiden tot CO2-vermindering in 2030.

 

Voorwaarden

Hernieuwbare en niet-fossiele energiebronnen die in aanmerking komen, zijn:

 • windenergie
 • zonne-energie
 • aerothermische (lucht)
 • geothermische (bodem)
 • hydrothermische (oppervlaktewater) energie en energie uit de oceanen
 • waterkracht
 • biomassa
 • stortgas
 • rioolwaterzuiveringsgas en biogas.

De belangrijkste voorwaarde is dat de projecten leiden tot een besparing die groter moet zijn dan de subsidie die wordt aangevraagd voor het project. RVO verwacht dat de voorwaarden van de nieuwe ronde hetzelfde zijn als van de huidige openstelling.

 

Subsidie

Het totale subsidiebudget is € 20 miljoen.  De subsidie is 50% voor industrieel onderzoek en 25% voor experimentele ontwikkeling. Middelgrote ondernemingen ontvangen daarnaast 10% extra subsidie en kleine ondernemingen 20%.

 

Aanvraagtermijn

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf donderdag 1 april 2022 tot en met dinsdag 4 oktober 2022.

 

VEKI

Doel

Het doel van de subsidiemodule Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie  (VEKI) is het ondersteunen van investeringen in materiële en immateriële activa door ondernemingen uit de industrie. Deze investeringen dragen bij aan het kosteneffectief reduceren van emissies in Nederland.

 

Doelgroep

Ondernemingen uit de industrie die met hun investering bijdragen aan de kosteneffectieve reductie van CO2 in Nederland.

 

Voorwaarden

De subsidie is bedoeld voor investeringen in de eigen bedrijfsvoering:

 • die bijdragen aan de reductie van de uitstoot van CO2 in Nederland; én
 • die zonder subsidie een terugverdientijd van meer dan vijf jaar hebben.
 • die binnen een periode van drie jaar worden uitgevoerd na de start van de activiteiten.

 

Subsidie

Het subsidiepercentage varieert per project:

 • Milieuproject: 40%
 • Recyclingproject: 35%
 • Lokaal infrastructuurproject: 50%
 • Energie-efficiëntie: 30%

 

Deadline

De regeling zal  naar verwachting na de zomer open gaan.

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief