Stelselinrichting en dealmaking in de polder | Berenschot

Dienst

Stelselinrichting en dealmaking in de polder

Wij bouwen graag met u door aan een (nog) steviger fundament voor ons openbaar bestuur.
Afbeelding - Stelselinrichting en dealmaking in de polder

Ons stelsel van openbaar bestuur is continu in ontwikkeling. Het Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten en regio's werken doorlopend aan het versterken en verbeteren van onze democratie, het bestuur, en financiële en constitutionele onderdelen hiervan. Daarbij groeit de behoefte bij (mede)overheden om het sluiten van deals binnen onze Nederlandse polder voor de gezamenlijke uitvoering van opgaven als de stikstofcrisis, asielcrisis, of bij Regio Deals en ruimtelijke puzzels. Het komen tot een goede overeenkomst kan daarbij complex zijn. Tegelijkertijd vraagt het stelsel van openbaar bestuur regelmatig om onderzoek en verbetering aan de inrichting van het stelsel.

Doorbouwen aan het huis van Thorbecke

Berenschot heeft kennis en ervaring vanuit de wetenschap en de praktijk over ons stelsel van openbaar bestuur en de praktijk van dealmaking in de polder. Wij kennen alle ‘kamers’ van het Huis van Thorbecke en bouwen graag met u door aan een (nog) steviger fundament voor ons openbaar bestuur.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze dienstverlening

Dealmaking in de polder

Multilevel governance, schakelen tussen de schalen of samenwerken in het Huis van Thorbecke – de praktijk van samenspel tussen overheidslagen is weerbarstig. Daarbij worden coalities tussen Rijk, provincie, regio’s, gemeenten én maatschappelijke partners steeds talrijker. Ze vragen om speciale aandacht voor procesvoering, het bouwen aan onderling vertrouwen, een gedeelde probleemanalyse, het uitwerken van een passende taakverdeling en het uitwerken van complementariteit in uitvoeringskracht. Dát is de praktijk van dealmaking in de Polder. Wij ondersteunen coalities tussen Rijk, regio, provincies, waterschappen, gemeenten en triple helix bijvoorbeeld bij de aanvraag of uitvoering van een Regio Deal, bij oplossingen voor (acute) crises of rechtvaardige verdeling van investeringen over een gebied. Onder hoge tijdsdruk leveren we de denkkracht, logische ordening van inhoud, uitvoeringscapaciteit en bestuurlijke behendigheid om tot gedragen afspraken te komen. We begeleiden gezamenlijke analytische verkenningen voor een mogelijke deal tot gestolde samenwerkingsafspraken in een dealtekst, die we ook graag met uw coalitie van het papier tillen.   

Inrichten van het stelsel van het openbaar bestuur

Het stelsel van het openbaar bestuur vraagt regelmatig om (beleidsmatige) aanpassingen. Net als het praktische samenspel tussen verschillende overheidslagen dat daarin tot stand komt in arrangementen of coalities. Om regie te kunnen voeren op de governance van complexe opgaven, maar ook om individuele deelnemers aan coalities – zoals Rijk, regio, provincie, waterschap, gemeente of triple-helix platform - te adviseren over hun rol in en bijdrage aan het stelsel. Onze inzet daarbij is altijd gericht op de verbetering van het openbaar bestuur. Wij opereren daarbij altijd vanuit zowel bestuurskundig als juridisch, en vaak ook financieel, perspectief. Zo hebben wij bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar het Beleidskader decentraal bestuur, de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Raad voor het Openbaar Bestuur geëvalueerd.