Openbaar vervoer | Berenschot

Dienst

Openbaar vervoer

Het OV in stad en regio staat voor veel opgaven. Het is er te druk of juist te rustig, er is te weinig geld of te weinig personeel en er zijn veel verschillende partijen bij betrokken met uiteenlopende ideeën. Wij ondersteunen overheden en marktpartijen bij het verbeteren van het OV.
advies openbaar vervoer

Beter OV vereist gezamenlijke inzet

Hoewel reizigers in Nederland het OV over het algemeen waarderen, zijn er ook klachten. Bussen, trams en metro's in de stad zitten vaak vol, terwijl daarbuiten bussen minder vaak rijden of lijnen zelfs volledig worden opgeheven. Ook de bereikbaarheid van werk, voorzieningen en sociale contacten is met het OV niet altijd goed. Doordat het OV zo'n belangrijke rol vervult voor de leefbaarheid in zowel de stad als daarbuiten, is het momenteel een belangrijk thema in de politiek. 

Om het OV te verbeteren zijn overheden op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau samen met vervoerders aan zet. Deze partijen moeten samen nieuwe strategieën uitdenken en andere, innovatieve OV-concepten of manieren van samenwerken onderzoeken. Daar zijn keuzes voor nodig.

Wij helpen overheden en vervoerders

Berenschot heeft kennis van de huidige praktijk en het beleid, én van de nieuwe ontwikkelingen en toekomstbeelden binnen de OV-sector. Wij helpen u ingewikkelde vraagstukken over governance, strategie en beleid te beantwoorden. Bijvoorbeeld door verkennende studies uit te voeren, strategiesessies te organiseren of door processen te helpen regisseren. Door ook buiten de OV-sector te kijken, brengen wij ideeën in voor experimenten met andere OV-vormen. Zo verbinden wij onze kennis van mobiliteit en organisatie om u te helpen Nederland duurzaam bereikbaar te maken. 

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

We ondersteunen verbetering van het OV op de volgende manieren: 

Coalitievorming

  • Inrichten van en meedenken over governance. 
  • Helpen bij rol- en positiebepaling van de verschillende spelers. 
  • Organiseren van samenwerking tussen de verschillende spelers. 
  • Begeleiden van (interbestuurlijke) processen, opstellen plannen van aanpak.

Scenariostudies

  • Schetsen van toekomstscenario’s. 
  • Verzorgen van haalbaarheidsstudies. 
  • Definiëren van deelvraagstukken. 

Evaluaties en (beleids)onderzoek

Actieagenda’s en werkplannen