Evaluatie Wmo-ondersteuning Zorg Samen MVS | Berenschot cases

Evaluatie contract Wmo-ondersteuning ZorgSamen MVS

Case
Evaluatie contract Wmo-ondersteuning ZorgSamen MVS

Deel deze case

Datum

15 november 2023

Opdrachtgever

ZorgSamen MVS & Rogplus

Rogplus voert namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit en heeft sinds 2020 het consortium ZorgSamen MVS gecontracteerd om de ondersteuning te bieden aan kwetsbare inwoners van de MVS-gemeenten. Hiermee wilden ze naast een kostenbeheersing een beweging maken naar meer inzet voor preventie en vernieuwende vormen van zorg. Aan Berenschot de vraag of ZorgSamen MVS en Rogplus erin geslaagd zijn uitvoering te geven aan de ambities uit het contract ‘Meedoen in de Stad’.

Beweging naar een inclusieve samenleving

Aan het woord is Che Jansen, adjunct-directeur Rogplus: ‘Als uitvoerder van de Wmo zagen we dat de begeleiding- en de dagbestedingskosten best fors stegen én dat er weinig innovatie was. Dat moest anders. Daarom bedachten we een nieuw concept in de vorm van populatiebekostiging met een consortium om de kosten beheersbaar te houden, en ook echt die inhoudelijke vernieuwing op gang te krijgen, passend bij onze missie: zorgen dat iedere inwoner uit een MVS-gemeente mee kan (blijven) doen in de samenleving. Sinds 2020 werken we in dit kader samen met het consortium ZorgSamen MVS. Dat vijfjarig contract liep bijna drie jaar en we hadden écht behoefte aan een externe evaluatie. Terugkijken maar vooral vooruitkijken. Daarom vroegen wij Berenschot voor ons te onderzoeken hoe Rogplus en ZorgSamen MVS er in de afgelopen jaren in geslaagd zijn uitvoering te geven aan de ambities uit het contract. Wat beoogden we? Wat hebben we daarvan bereikt? Lukt het nu beter om klantgerichter te werken, meer rond het netwerk van de cliënt? Wat kan nog beter? Zien we dingen over het hoofd?’

Door diepgaand onderzoek in alle lagen van de organisaties en het concrete advies van Berenschot kunnen wij samen met ZorgSamen MVS en de MVS-gemeenten verdere stappen zetten naar de gewenste transformatie. En dat is waar het uiteindelijk om gaat.

- Che Jansen, adjunct-directeur Rogplus

Goede aansluiting op verschillende niveaus

Rogplus wilde dat Berenschot daarbij keek naar hoe het consortium zelf functioneert voor cliënten én naar de samenwerking tussen het consortium, de MVS-gemeenten en Rogplus. Che: ‘Dat is de immers de driehoek waarbinnen de hele transformatie moet plaatsvinden. Berenschot heeft een heel mooi plan van aanpak neergelegd, zowel op bestuurlijk niveau, als op management- en uitvoerend niveau. Zij hebben onze ambities getoetst in interviews en werksessies met betrokkenen op al die niveaus. Die gelaagdheid sprak mij enorm aan. Immers, als je alleen maar op strategisch niveau kijkt, wordt het vaak zo’n hoog over verhaal. Pas als je wat dieper in de materie duikt, komt vaak het echte verhaal naar boven.’

Zinvolle handelingsperspectieven

Che is tevreden met het evaluatierapport dat Berenschot opleverde: ‘De inhoud verraste mij niet. Dat vind ik prettig. Het bevestigt dat we op de goede weg zitten. Berenschot heeft een aantal zeer goede handelingsperspectieven in kaart gebracht. Die nieuwe inzichten helpen ons de dienstverlening samen met de MVS-gemeenten verder en duurzaam te verbeteren. Bijvoorbeeld door een betere verbinding te realiseren met het wijkteam. Je kunt ze natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd oppakken, maar we hebben de aanwijzingen wel al bestuurlijk besproken met onze wethouders. Die zagen er net als wij de meerwaarde van en zijn zich nu beter bewust van de urgentie. Dat vind ik het voordeel. Als je zelf met zo'n analyse komt, heeft dat vaak minder impact bij bestuurders. Een externe evaluatie, zoals die van Berenschot, die uitstraalt dat het kwalitatief goed is, dat het een reëel verhaal is, zet toch wat in beweging. We hebben inmiddels een strategisch beleidsadviseur vanuit iedere MVS-gemeente aangehaakt. Daardoor zijn de eerste afspraken al gemaakt met het wijkteam om samen te kijken hoe we een betere verbinding tot stand kunnen brengen. Heel waardevol.

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief