Kostprijs berekenen voor aanbieders in de zorg | Berenschot

Dienst

Kostprijs berekenen voor aanbieders in de zorg

Wij helpen aanbieders van zorg bij het berekenen van de kostprijs. We vergelijken kostprijzen met andere zorgaanbieders in benchmarks en voeren kostprijsonderzoeken uit.

Kostprijs berekenen en vergelijken

De afgelopen jaren hebben wij sectorspecifieke kostprijsmodellen ontwikkeld en benchmarks uitgevoerd in diverse sectoren die te maken hebben met (gemeentelijke) druk op tarieven: jeugdbescherming/-reclassering, jeugd-GGZ, jeugd- en opvoedhulp, beschermd wonen en de hospicezorg.

Aanleiding voor deze trajecten is veelal dat tarieven onder druk staan, financiers van zorg geen goede onderbouwing kunnen geven bij de gestelde tarieven en daardoor veel discussie tussen aanbieders en financiers ontstaat. In de praktijk blijkt dat sectorspecifiek referentiemateriaal voor de verschillende kostprijsparameters (functiemix, productiviteit, overhead, opslagen) kan helpen om uit deze discussie te komen. Genoemde onderzoeken hebben inmiddels in het hele land geleid tot beter onderbouwde tariefafspraken voor de betreffende sectoren.

Meerwaarde van een kostprijsbenchmark

  • Het geeft een objectief inzicht in uw kostprijzen en opbouw van deze kostprijs in kostensoorten
  • Het geeft een objectief inzicht in de belangrijkste kostprijsbepalende factoren: functiemix, productiviteit en overhead
  • Het biedt een grondige vergelijking met collega-aanbieders
  • Het vormt een basis voor integrale verbetering van uw bedrijfsvoering
  • Het geeft belangrijke input voor tariefgesprekken met gemeenten

Kostprijsonderzoeken voor zorgaanbieders

Doordat wij al jaren onderzoek uitvoeren naar de bedrijfsvoering van zorgaanbieders, kennen wij de opbouw van de kosten goed en zijn onze invulformats en de door ons gehanteerde definities herkenbaar. Door onze kostprijsbenchmarks kunnen wij gebruik maken van de gehanteerde methodiek en invulformats. Doorgaans gebruiken we ons eigen kostprijsmodel voor de zorg als uitgangspunt. Dit model is uitgebreid gevalideerd en getest. Het geeft inzicht in belangrijke kostprijselementen en laat zien aan welke ‘knoppen’ uw organisatie kan draaien.

Wat we doen

Onze oplossingen