Screening integriteit | Berenschot

Dienst

Screening integriteit

Het reduceren van de kans op onaangename verrassingen, het vergroten van het integriteitsbewust zijn van kandidaten en het geven van een perfecte start aan de nieuwe bestuurder. Dat is wat onze integriteitstoets uw organisatie kan opleveren.

Integriteitstoets

Kort voor de benoeming van een bestuurder of toezichthouder is hét moment om eventuele risico’s op het gebied van integriteit in kaart te brengen. Met onze integriteitstoets reduceert u de kans op onaangename verrassingen, vergroot u het integriteitsbewustzijn van kandidaten en geeft u de nieuwe bestuurder een perfecte start.


Als marktleider hebben wij de toets in de afgelopen jaren naar volle tevredenheid uitgevoerd bij meer dan tachtig gemeenten, vier provincies en tien waterschappen. Ook toetsen we steeds meer toezichthouders, bijvoorbeeld van woningcorporaties, waterbedrijven of afvalbedrijven en topambtenaren zoals directeuren en fondsmanagers.

Berenschot vergunninghouder Wpbr

Integriteitsonderzoeken kunnen de persoonlijke levenssfeer raken. Conform de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) is voor uitvoering van deze onderzoeken een vergunning nodig. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft Berenschot deze vergunning verleend (POB-nummer 1622) voor de periode 2017-2022.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Zes praktische stappen

Integriteitstoets

Onze integriteitstoets leidt u in zes stappen door het proces. 

Stap 1: Informatiebrief voor de kandidaat

Wij stellen de kandidaat op de hoogte van de integriteitstoets, de processtappen en wat er met de verzamelde informatie gebeurt. Ook verzoeken we de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een uitdraai van het Bureau Krediet Registratie (BKR) op te vragen.

Stap 2: Elektronische vragenlijst

De kandidaat ontvangt een link naar een vragenlijst. De vragen hebben onder meer betrekking op nevenfuncties, financiële belangen en risicovolle activiteiten.

Stap 3: Openbaar bronnenonderzoek

Wij onderzoeken de achtergrond van de kandidaat. Hiervoor raadplegen we onder andere (sociale) media, Google en het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Stap 4: Informatie-uitvraag bij (toekomstig) werkgever

Dit betreft de aanwezigheid van financiële en beleidsmatige relaties tussen de werkgever en activiteiten van de (familie/vrienden van de) kandidaat.

Stap 5: Diepte-interview

Tijdens een diepte-interview met de kandidaat verhelderen we eventuele onduidelijkheden en bespreken we mogelijke risico’s. Ook stellen we (persoonlijke) vragen die zich niet in een vragenlijst laten vatten. Verder nemen we met de kandidaat dilemma’s door en adviseren we direct over het omgaan met risico’s en knelpunten.

Stap 6: Rapportage

De rapportage van de integriteitstoets bevat de verkregen informatie plus mogelijke risico’s en knelpunten in verband met het bestuurslidmaatschap. Voordat we de rapportage aan de opdrachtgever aanbieden, leggen we deze ter wederhoor voor aan de kandidaat.