Wetenschappelijke instellingen zetten stappen in waarderingsprogramma | Berenschot nieuws

Wetenschappelijke instellingen zetten stappen in waarderingsprogramma

Nieuws
Wetenschappelijke instellingen zetten stappen in waarderingsprogramma

Deel dit nieuwsartikel

Datum

02 juli 2024

Leestijd

2 minuten

Met het in 2021 gestarte programma Erkennen & Waarderen beogen Nederlandse wetenschappelijke instellingen naast meetbare resultaten ook zachte aspecten mee te nemen in de beoordeling van medewerkers. De Cultuurbarometer, een door Berenschot ontwikkelde digitale enquête, meet of deze doelen worden bereikt, waar eventueel bijsturing nodig is en wat de ervaringen en beleving van medewerkers zijn. Naast positieve reacties komen er uit de eerste meting ook verbeterpunten naar voren.

Breed gedragen ambities

Met het programma Erkennen & Waarderen willen Nederlandse universiteiten, universitair medische centra en de instituten van KNAW en NWO niet alleen aandacht besteden aan kwaliteit en kwantiteit van onderzoeksresultaten maar ook aan onderwijs, impact, leiderschap en patiëntenzorg. Deze ambities worden breed gedragen door respondenten, zo blijkt uit de Cultuurbarometer. “Ze onderschrijven bijvoorbeeld het diversifiëren van de loopbaanpaden en de focus op kwaliteit. Ook verwacht ruim de helft van hen meer dan voorheen fundamentele keuzes te kunnen maken die passen bij hun voorkeuren, talenten en levensfase, en dat hun werk breder dan voorheen wordt gewaardeerd”, stelt Roeleke Vunderink, senior managing consultant bij Berenschot.

Zorgen over implementatie

Daarnaast komen uit de Cultuurbarometer ook enkele aandachtspunten naar voren. Zo geeft het merendeel van de respondenten aan dat ze op dit moment nog geen of weinig verandering ervaren als gevolg van het programma. Vunderink: “Beleidsmatige veranderingen worden het meest ervaren, systemische en culturele veranderingen het minst. Een grote groep respondenten maakt zich dan ook zorgen dat het niet lukt om de ambities van het programma in praktijk te brengen.”

Mobiliteit in looppaden

Een andere opvallende uitkomst is dat bijna een derde van de respondenten vreest dat een keuze voor een bepaald profiel hun mobiliteit beperkt, zowel binnen Nederland als naar het buitenland. “De instellingen die zich gecommitteerd hebben aan Erkennen & Waarderen, beogen dat loopbaanpaden niet stoppen bij individuele instellingen. De inzichten uit de Cultuurbarometer helpen om het gesprek te voeren over wat er nog verder nodig is om dit voor elkaar te krijgen”, zegt Vunderink.

Hoge respons

De vragenlijst voor de Cultuurbarometer werd opgesteld in nauwe samenwerking met alle 27 instellingen en daarbinnen betrokken onderdelen; dit onder begeleiding van een begeleidingscommissie vanuit de instellingen en onder regie van Berenschot. “Zo’n 8.000 wetenschappers in Nederland hebben de vragenlijst ingevuld. Op basis daarvan hebben we een goed beeld kunnen schetsen van de stand van zaken van het programma Erkennen & Waarderen”, aldus Vunderink.

Naast een algemene rapportage over het totaal van de Nederlandse instellingen heeft Berenschot tevens rapportages per instelling gemaakt, zodat instellingen hun eigen positie ten opzichte van het totaal kunnen bepalen en een gerichte aanpak kunnen ontwikkelen. Over twee jaar zal de Cultuurbarometer worden herhaald, wederom door Berenschot.

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief