Regionale samenwerking en netwerkzorg | Berenschot

Dienst

Regionale samenwerking en netwerkzorg

De opgaven in de zorg zijn groot, complex en overstijgen individuele organisaties. Daarom helpt Berenschot zorgorganisaties een krachtige regionale samenwerking te ontwikkelen voor passende zorg en ondersteuning.
Arts legt patiënt iets uit over zorgpreventie

De opgaven waar de zorg voor staat, overstijgen individuele organisaties. Om de transformatie naar passende zorg te realiseren, zetten spelers in de zorg en het sociaal domein vol in op regionale samenwerking en netwerkvorming. Samenwerken brengt voor zorgaanbieders en zorgverleners echter ook onzekerheden met zich mee. Welke meerwaarde biedt regionale samenwerking? Wat zijn geschikte partners? Welke rol speelt de eigen organisatie in die regionale samenwerking?

Overbruggen van verschillen

In de praktijk blijkt het lastig om tot structurele samenwerking te komen en de onderlinge rolverdeling en besluitvorming te organiseren. Opereren in regionale netwerken vraagt om het overbruggen van verschillen in positie, cultuur en leiderschap, ook binnen organisaties. Vertrouwen tussen de verschillende instellingen is daarbij cruciaal. In het licht van de transformatie verandert ook de rol van landelijke spelers, zoals het Ministerie van VWS, de NZa, Zorginstituut Nederland, branche-/beroepsorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars.

Stimuleren en faciliteren

We helpen zorgaanbieders en -verleners bij het bepalen van hun potentiële rol en stimuleren en faciliteren regionale samenwerking. Daarnaast ondersteunen we u bij het ontwikkelen van een regiobeeld en een daarop gebaseerde gezamenlijke visie en regio-aanpak. Tenslotte helpen we bij het opzetten van een netwerkstructuur, heldere samenwerkingsafspraken en efficiënte werkprocessen.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

Regiobeeld en regio-aanpak

Wij helpen regiopartners te komen tot een gedragen en gezamenlijk op te stellen regiobeeld. Dit regiobeeld laat zien waar regio’s staan op het vlak van demografische ontwikkeling, zorgvraag en prevalentie/incidentie, afgezet tegen de ontwikkeling in zorgaanbod en arbeidsmarkt. Daaruit blijkt welke uitdagingen centraal moeten staan in een regionale aanpak, die we helpen vertalen in ontwikkelprogramma’s. Wij kennen de subsidiemogelijkheden en hebben ervaring met subsidieaanvragen om de realisatie te ondersteunen.

Rol en positie bepalen

We helpen zorgaanbieders en -verleners bij het bepalen van hun rol en positie. We geven advies over het maken van keuzes in het zorgportfolio en het bepalen van de eigen toegevoegde waarde in het netwerk.

Strategie en structuur

Om de samenwerking vorm te geven, ondersteunen we bij het vinden van een passende samenwerkingsstructuur. Daarbij werken we vanuit één duidelijke samenwerkingsstrategie. We brengen de voor- en nadelen van de verschillende modellen in kaart en begeleiden het keuzeproces. Ook ondersteunen we bij het uitwerken en formaliseren van de samenwerkingsvorm, werkwijzen, procedures en richtlijnen.

Samenwerking versterken

Het versterken van samenwerking binnen netwerken begint met het bepalen van de gezamenlijke waarden en doelen van het netwerk, waarmee alle betrokkenen zich verbonden voelen. Gelijkgerichtheid van deelnemers is een belangrijke voorwaarde voor succes. Om zicht te krijgen op de kracht en mogelijke zwakten van de samenwerking, gebruiken we verschillende instrumenten. We zijn gewend netwerkpartners op een open en effectieve wijze het goede gesprek met elkaar te laten voeren, en zetten verschillende interventies in om de samenwerking tussen betrokken organisaties te versterken.