Strategieontwikkeling in de zorg | Berenschot

Dienst

Strategie­ontwikkeling in de zorg

Om de zorg in de toekomst kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en beschikbaar te houden, is transformatie noodzakelijk. Wij begeleiden zorgorganisaties bij het formuleren en realiseren van een passende strategie.
Afbeelding - Strategie­ontwikkeling in de zorg

Passende zorg en regionale netwerkvorming hebben grote gevolgen voor zorgorganisaties. Steeds vaker stellen zorgorganisaties zich de vraag wat deze ontwikkelingen betekenen voor de eigen positionering. Hoe kunnen zij zelf regie pakken, een onderscheidende plek in het zorglandschap innemen en continuïteit van hun dienstverlening waarborgen?

Een passende strategie

Wij helpen zorginstellingen bij het komen tot een passende strategie. Door inzicht te geven in externe ontwikkelingen, het zorglandschap en de ontwikkeling van de zorgbehoefte van patiënten en cliënten. En door toekomstscenario’s te schetsen op basis van trends en ontwikkelingen. Daarnaast geven we inzicht in de sterke en zwakke punten binnen zorgorganisaties. Bovendien helpen we door onze participatieve aanpak bij het verkrijgen van draagvlak voor de strategie. En maken we de gevolgen van de nieuwe strategie voor de verschillende organisatieonderdelen en teams inzichtelijk.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

Positiebepaling

In de zoektocht naar de gewenste positie van zorginstellingen in het zorglandschap brengen wij het onderscheidend vermogen, de rol en toegevoegde waarde van de organisatie in kaart. Hiertoe maken we gebruik van kwantitatieve en kwalitatieve analyses en worden zowel interne als externe stakeholders betrokken.

Herijken van de strategie

Vanwege de snel veranderende zorgwereld is het belangrijk dat zorgorganisaties periodiek hun strategie herijken. We scherpen de missie en identiteit van de organisatie (‘waar we voor staan’) aan en concretiseren de visie en ambitie (‘waar we voor gaan’) voor de voorliggende strategische periode. De strategie bestaat uit een aantal pijlers, waar jaarlijks een activiteitenplanning aan gekoppeld kan worden. Hierbij hoort ook het bepalen van doelen en het formuleren van prestatie-indicatoren. Ook benoemen we de centrale kernwaarden en de essentiële kerncompetenties voor realisatie van de strategie.

Organisatieontwerp en -inrichting

Een goed organisatieontwerp maakt duidelijk hoe taken zijn verdeeld over rollen en teams, hoe samenwerking plaatsvindt en welke managementprocessen hiervoor nodig zijn. Zo’n ontwerp moet tevens aansluiten bij de organisatiedoelen en de context van uw organisatie. Wij helpen zorgorganisaties een organisatieontwerp op te stellen dat niet vóór, maar ván de organisatie wordt. En daadwerkelijk helpt patiënten en cliënten centraal te stellen, kostenefficiënt te werken en verkokering tegen te gaan.