Governance bij ruimtelijke opgaven | Berenschot

Dienst

Governance bij ruimtelijke opgaven

We hebben een breed stelsel gebouwd van wetten, regels, instrumenten, programma’s en akkoorden over ruimtelijke inrichting. Wij helpen bij de ontwikkeling van dit stelsel.
Bovenaanzicht van ruimtelijk inrichting: woonwijk

Het oplossen van complexe ruimtelijk vraagstukken is voor Nederland geen onbekend terrein. We hebben gezamenlijk een breed stelsel gebouwd, waarbij in wetten, regels, instrumenten, programma’s en akkoorden is vastgelegd hoe we de schaarse ruimte zo goed mogelijk inrichten. Daarin hebben overheden, ondernemers, kennisinstellingen en burgers allemaal een rol en een belang.

Dit stelsel is altijd in ontwikkeling. Na lange tijd van decentralisatie met het adagium ‘je gaat erover of niet’, zien we nu de noodzaak in van een integrale aanpak met interbestuurlijke samenwerking als één overheid. De implementatie van de Omgevingswet is daarin een ingrijpende ontwikkeling die nieuwe manieren van werken vastlegt. Voor het aanpakken van opgaven in de leefomgeving is de regio almaar belangrijker geworden. Wel wordt er steeds vaker een steviger rol van het Rijk verwacht als partijen er regionaal niet uitkomen.

Organiseren en adviseren

In dit continu veranderende speelveld helpen wij overheden bij de verdere ontwikkeling van het stelsel. Enerzijds door te leren van het verleden met evaluaties van wetten, regelingen, programma’s en governancestructuren. Anderzijds door naar de toekomst te kijken en te adviseren over nieuw beleid, instrumentarium of organisatie-inrichting. Tevens ondersteunen wij partijen bij het bepalen van hun rol in het veranderende stelsel en hoe zij daarin strategisch kunnen handelen. Zo organiseren we bijvoorbeeld processen om te komen tot een position paper over rolbepaling of adviseren we organisaties hoe zich te verhouden tot specifieke stelselontwikkelingen, zoals de Nationale Omgevingsvisie.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Ondersteuning overheden

Wij helpen overheden bij het sturen op ruimtelijke opgaven via het:

  • evalueren van wetten, regelingen, programma’s en governancestructuren
  • adviseren over nieuw beleid, instrumentarium en organisatie-inrichting
  • ondersteunen van partijen bij het bepalen van hun rol in het stelsel