Open overheid en informatiehuishouding | Berenschot

Dienst

Open overheid en informatiehuishouding

Wij helpen uw informatiehuishouding conform Woo en andere regelgeving op orde te brengen.
Afbeelding - Open overheid en informatiehuishouding

Wet open overheid

De informatiehuishouding van de overheid ligt momenteel onder een vergrootglas, mede als gevolg van enkele geruchtmakende zaken zoals de toeslagenaffaire. Onder de nieuwe Wet open overheid (Woo) zijn overheden verplicht informatie in bepaalde categorieën actief openbaar te maken en ook een inspanning te leveren om alle overheidsinformatie openbaar te maken.

Geen eenvoudige opgave, gezien de veelheid van processen. Soms ontbreekt een objectief beeld van de informatiehuishouding of zijn medewerkers onvoldoende doordrongen van het belang goed om te gaan met digitale informatie. Ook zijn gegevens niet altijd toegankelijk. Zo blijven sturingsmogelijkheden onbenut, ontstaan fouten in de besluitvorming en wordt de dagelijkse bedrijfsvoering belemmerd.

Informatiehuishouding conform Woo

Berenschot en onderzoeksbureau Statisfact helpen u om uw informatiehuishouding conform Woo en andere regelgeving op orde te brengen. Dankzij een multidisciplinaire aanpak met een team van veranderkundige, informatiekundige en juridische experts wordt uw informatie beter vindbaar en kunt u sneller aan Wob- en andere informatieverzoeken voldoen. Bovendien vergroot u het vertrouwen van inwoners, ondernemers en andere stakeholders dankzij een toenemende transparantie.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze dienstverlening

Woo Check-up

Met de Woo check-up kijken we hoe de invoering van de Woo is gevorderd. Daarbij werken we intensief samen degenen die in uw organisatie hierbij betrokken zijn. Omdat we rond de invoering van de Woo impactanalyses hebben uitgevoerd en roadmaps hebben opgesteld voor meer dan 12 gemeenten en provincies weten we goed waar de belangrijkste aandachtspunten liggen. We kennen ook de laatste stand van zaken m.b.t. de ontwikkeling van het landelijke Plooi systeem en kunnen u adviseren hoe daarmee om te gaan. 

Project- en programmaondersteuning

In de uitvoering doen zich soms praktische problemen voor. Want hoe maakt u voor al uw medewerkers hun rol in de informatiehuishouding inzichtelijk? Hoe blijft u voldoen aan de archiefwet, ook als u in de bronsystemen wilt archiveren? Wij helpen u alle onderdelen van de Wet open overheid te realiseren en uw informatiehuishouding op orde te brengen.

Nul- en voortgangsmeting informatiehuishouding

Een nulmeting laat zien hoe uw organisatie momenteel omgaat met digitale informatie:

  • Huidige afspraken en in hoeverre deze worden nagekomen.
  • Grootste belemmeringen bij gebruik/zoeken van informatie en concrete verbeterpunten.
  • Borging van de informatiehuishouding.
  • Situatie op afdelings- of teamniveau.
  • Bewustwording van een goede informatiehuishouding en draagvlak voor verbeteracties.

Periodieke vervolgmetingen stellen u in staat de kwaliteit van uw informatiehuishouding te volgen en tussentijds bij te sturen. Ook worden zo effecten van projecten of wijzigingen in de dienstverlening zichtbaar.

Statisfact

Berenschot en onderzoeksbureau Statisfact slaan de handen in een om uw informatiehuishouding op orde te brengen. Statisfact voert diverse kwantitatieve en kwalitatieve stakeholder-, medewerker,- en klantonderzoeken uit en biedt diensten om organisaties in beweging te brengen.

Statisfact
In de praktijk

Gerelateerde cases

Woo

Nulmeting voor het programma Informatiebeheer

Om beter inzicht te verkrijgen in het informatiebeheer heeft Statisfact een nulmeting uitgevoerd voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De resultaten uit de meting dienen als input voor de uitrol van het programma Informatiebeheer binnen het ministerie. Lees de klantcase.

Klantonderzoek documentair informatie management

Afdeling Documentair Informatiemanagement zocht naar een manier om de ‘klanten’ van de afdeling beter te leren kennen, zowel in hun behoefte bij het toepassen van wet- en regelgeving als in de afname van diensten. Om die reden is een klantonderzoek uitgevoerd onder alle medewerkers. Lees de klantcase.

Informatiehuishouding