Quickscan Schuldhulpverlening | Berenschot

Dienst

Quickscan Schuldhulpverlening

Heeft uw gemeente de basisdienstverlening schuldhulpverlening op orde? De quickscan geeft snel en op hoofdlijnen inzicht in waar uw schuldhulpverlening staat en hoe deze zich verhoudt tot de landelijke afspraken.
Afbeelding - Quickscan Schuldhulpverlening

In maart 2024 hebben het Ministerie van SZW, de VNG, NVVK en Divosa bestuurlijke afspraken gemaakt over de basisdienstverlening schuldhulpverlening. Dit moet leiden tot een toegankelijker en uniformer hulpaanbod in gemeenten. Doel is het aantal schuldregelingen jaarlijks te verdubbelen, waardoor per 2030 het aantal huishoudens met problematische schulden gehalveerd zou moeten zijn. De quickscan schuldhulpverlening van Berenschot helpt gemeenten hun basisdienstverlening op orde te brengen.

Landelijke afspraken

Op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) heeft uw gemeente een wettelijke taak in het voorkomen en aanpakken van schulden bij inwoners. Een taak waarbij gemeenten veel eigen beleidsruimte hebben en die ze daarom ook heel verschillend invullen. Vanwege de recente halvering van de aflosperiode van schuldsaneringsregelingen is die taakinvulling onder een vergrootglas komen te liggen, met name het bieden van begeleiding en nazorg.

Nu is het aan individuele gemeenten om de landelijke afspraken over de basisdienstverlening opvolging te geven. Uw gemeente zou zich daarom de volgende vragen moeten stellen:

  • Hoe staat het met onze schuldhulpverlening?
  • Voldoen we aan de landelijk afgesproken basisdienstverlening?
  • Zo niet, welke acties moeten we ondernemen?

Om u te helpen deze vragen te beantwoorden, heeft Berenschot de quickscan schuldhulpverlening ontwikkeld. Die biedt uw gemeente snel en op hoofdlijnen inzicht in waar uw schuldhulpverlening staat en hoe deze zich verhoudt tot de landelijke afspraken rond basisdienstverlening voor schuldhulpverlening.

De werkzaamheden voor de quickscan schuldhulpverlening worden uitgevoerd door team van adviseurs met ervaring op het terrein van schuldhulpverlening. Onderzoekers en adviseurs binnen Berenschot zijn op dit thema al lang actief voor landelijke partijen en gemeenten. Die kennis en ervaring kunt u als gemeente benutten. Het team beschikt verder over ruime kennis van benchmarking.

Meer weten?

Bel ons of stuur uw vraag.

Stuur uw vraag
Wat we bieden

Zo werken we met u samen

1. Expertblik op uw uitvoeringskeuzes. Een Berenschot-adviseur met ervaring op het terrein schuldhulpverlening analyseert uw meest relevante beleidsstukken. Dit biedt u een eerste beeld van hoe uw gemeente de schuldhulpverlening nu heeft georganiseerd. Ter verdieping houdt de adviseur twee (groeps)interviews met beleidsverantwoordelijken en uitvoerenden uit de door uw gemeente georganiseerde schuldhulpverlening.

2. Benchmark gemeenten op uitvoeringskosten en formatie schuldhulpverlening. Samen met uw medewerkers vullen we het onderdeel ‘schuld en hulpverlening’ in van onze benchmark sociaal domein. Deze benchmark, die we al jaren uitvoeren, geeft op detailniveau inzicht in verschillen tussen gemeenten in uitvoeringskosten en formatie voor de wettelijke taken in het sociaal domein, waaronder schuldhulpverlening.

3. Inzicht in het bereik van uw schuldhulpverlening. Samen met uw medewerkers vullen we voor uw gemeente onze bereikmeter schuldhulpverlening in. Dit instrument biedt inzicht in de mate waarin de totale groep huishoudens met problematische schulden binnen uw gemeente ondersteuning ontvangt. De ervaring leert dat momenteel slechts een fractie van huishoudens met serieuze schulden wordt geholpen.

Quickscan Schuldhulpverlening

 

4. Analyse en rapportage. Onze adviseurs analyseren alle inzichten uit de voorgaande activiteiten en leggen in een rapport vast hoe u de schuldhulpverlening nu heeft georganiseerd en welke resultaten dit oplevert in vergelijking met het landelijk beeld en de bestuurlijk afgesproken basisdienstverlening. Tevens doen we aanbevelingen hoe uw gemeente de eigen schuldhulpverlening kan versterken in relatie tot de beoogde basisdienstverlening schuldhulpverlening.

5. Eindgesprek. We bespreken onze rapportage en aanbevelingen met uw portefeuillehouder voor schuldhulpverlening en/of de ambtelijk eindverantwoordelijken. Op basis daarvan zijn zij in staat adequate maatregelen te nemen.

Investering

Dit zijn de kosten

De quickscan schuldhulpverlening kan snel worden ingezet en afgerond. De doorlooptijd is afhankelijk van de databeschikbaarheid binnen uw gemeente. Onze ervaring bij middelgrote gemeenten is dat de quickscan doorgaans 1,5 tot 2 maanden in beslag neemt.

Het betreft een gestandaardiseerde aanpak die we uw gemeente kunnen aanbieden tegen een tarief van €16.000 (exclusief btw). Indien gewenst, kunt u vervolgens aanvullend maatwerk laten uitvoeren. We bespreken dan van tevoren wat hiervoor de extra investering zal zijn.