Basis- en voortgezet onderwijs | Berenschot

Dienst

Basis- en voortgezet onderwijs

Het bieden van kwalitatief goed onderwijs staat altijd voorop, maar wat dit inhoudt staat niet voor lange tijd vast. Wij ondersteunen schoolbesturen bij het maken van keuzes rondom strategie, digitalisering en positionering in de regio.
Afbeelding - Basis- en voortgezet onderwijs

Het onderwijs is continu in beweging. Het bieden van kwalitatief goed onderwijs staat altijd voorop, maar wat dit inhoudt staat niet voor lange tijd vast. Maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen stellen schoolbesturen voor de continue opgave om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. Thema’s als digitalisering, krimp, passend onderwijs en kansenongelijkheid brengen uitdagingen met zich mee, maar bieden tegelijkertijd kansen om zaken anders en beter te organiseren. Datzelfde geldt voor personele ontwikkelingen en dienstverlening binnen de organisatie.

Onderscheidend positioneren

Wij ondersteunen schoolbesturen bij het maken van keuzes rondom strategie, digitalisering en positionering in de regio. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van een interne analyse, een omgevingsanalyse of een scenariostudie. We zorgen altijd voor een zorgvuldige begeleiding in het proces waarin strategische keuzes moeten worden gemaakt, waarbij we stakeholders, raad van toezicht en medezeggenschap nauw betrekken.

Strategie in samenwerking

Om de onderwijsvraag vanuit de maatschappij op een verantwoorde wijze (in de buurt) te accommoderen, is nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen vereist. Wij helpen bij het komen tot gezamenlijke doelen en een geschikte samenwerkingsvorm. In dit kader voeren we ook veel omgevingsanalyses en haalbaarheidsonderzoeken uit. Daarnaast treden we op als procesbegeleider en ondersteunen we bij de organisatorische en juridische vormgeving van samenwerkingsverbanden.

Kwaliteit en doelmatigheid

Om de kwaliteit van onderwijs te waarborgen, ondersteunen we bij het komen tot een optimale bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld met een formatieonderzoek, de Benchmark Primair en voortgezet onderwijs (POVO) en/of een overhead value analyse. We helpen bij het inrichten van processen en het komen tot een gezond financieel beleid. Nadrukkelijk helpen we u ook om ervoor te zorgen dat docenten optimaal kunnen inspelen op de talenten en (veranderende) leerbehoeften van leerlingen. We hebben ruime ervaring met zowel het (door)ontwikkelen van strategisch HR-beleid als het effectief inzetten van HR-instrumenten.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

Wij ondersteunen het basis- en voortgezet onderwijs bij:

  • Het maken van strategische keuzes en het begeleiden bij strategieontwikkeling
  • Het uitvoeren van een interne analyse, een omgevingsanalyse of een scenariostudie
  • Het uitvoeren omgevingsanalyses en haalbaarheidsonderzoeken rondom samenwerking
  • Het optreden als procesbegeleider bij het opzetten van samenwerkingsverbanden
  • Het optimaal inrichten van organisaties en het stroomlijnen van processen
  • Het (door)ontwikkelen van strategisch HR-beleid als het effectief inzetten van HR-instrumenten
  • Het vergelijken van de bedrijfsvoering van uw onderwijsinstelling met andere instellingen via de Benchmark Primair en voortgezet onderwijs (POVO)