Governance in het onderwijs | Berenschot

Dienst

Onderwijs en overheid

De overheid heeft een kaderstellende en faciliterende rol voor het onderwijs. Wij ondersteunen ministeries, gemeenten, onderwijsinstellingen en brancheorganisaties met de ontwikkeling en evaluatie van onderwijsbeleid.
Afbeelding - Onderwijs en overheid

De overheid heeft een kaderstellende en faciliterende rol voor het onderwijs. Met wet- en regelgeving, financiële instrumenten en steeds vaker ook door te stimuleren en te inspireren, zetten Rijk en gemeenten zich in om de juiste condities te realiseren, om tot zo goed mogelijk onderwijs te komen. Denk aan ambities als de kennisagenda van Nederland, het bestrijden van kansenongelijkheid en onderwijsachterstanden, voldoende en goede docenten met een sterke positie, toponderzoek en krachtig beroepsonderwijs. Hoe effectief is het beleid van de overheid? Worden budgetten doeltreffend en doelmatig besteed en werkt de sturing op het stelsel zoals gewenst?

Doeltreffend en integraal onderwijsbeleid

Wij ondersteunen ministeries, gemeenten, onderwijsinstellingen en brancheorganisaties met de ontwikkeling en evaluatie van onderwijsbeleid. Met beleidsdoorlichtingen en wetsevaluaties maken we inzichtelijk of landelijk beleid succesvol is. Daarnaast ondersteunen we gemeenten bij hun steeds groter wordende rol in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. We helpen bij het komen tot integraal onderwijs- en jeugdbeleid en faciliteren een constructieve regionale samenwerking tussen overheid, onderwijs en andere sociale partners. Bovendien helpen we bij het uitwerken en evalueren van onder meer onderwijsachterstandenbeleid, onderwijs voor vluchtelingen en de financiering van jeugdzorg in onderwijstijd.

Goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

De overheid doet een nadrukkelijk beroep op kennisinstellingen om hun kennis te valoriseren en beschikbaar te stellen aan het bedrijfsleven. Wij faciliteren dit proces. Op het terrein van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt beschikken we over een lang trackrecord, uitgebreide expertise en een hoge klanttevredenheid. We voeren opdrachten uit voor verschillende partijen op het snijvlak van arbeidsmarkt en onderwijs, zoals onderwijsinstellingen, branches en bedrijven, O&O-fondsen, centres of expertise/centra voor innovatief vakmanschap, UWV, leerwerkloketten, kamers van koophandel, gemeenten en provincies.

Winst in sectorale voorzieningen

Onderwijsinstellingen werken steeds vaker in samenwerkingsconstructies aan het realiseren van gedeelde voorzieningen die hen moeten ondersteunen bij bepaalde taken. Of het nu om gezamenlijke inkoop van ICT gaat of om soepele uitwisseling van gegevens in de administratieve keten. Als adviseurs faciliteren wij sectororganisaties bij het samenbrengen van stakeholders en vertalen daarbij de verschillende belangen naar concrete en passende oplossingen en voorzieningen.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Met welke oplossingen kunnen we u helpen?

Wij ondersteunen ministeries, gemeenten, onderwijsinstellingen en brancheorganisaties met

  • de ontwikkeling en evaluatie van onderwijsbeleid
  • het faciliteren een constructieve regionale samenwerking tussen overheid, onderwijs en andere sociale partners
  • het faciliteren van proces om kennis te valoriseren en beschikbaar te stellen aan het bedrijfsleven
  • Het faciliteren van sectororganisaties bij het samenbrengen van stakeholders en belangen