Overhead optimaliseren | Berenschot

Dienst

Overhead

Met grondig onderzoek, heldere analyses en actuele inzichten helpen we organisaties bij het effectief en efficiënt inrichten van de overhead.
Adviseur berekent overhead op digitaal bord

Overhead optimaal inrichten

Sturende en ondersteunende functies – ook wel overhead genoemd – zo inrichten dat deze optimaal bijdragen aan een effectieve en efficiënte organisatie, is ingewikkeld. Doorgaans zijn organisaties kritisch op de overhead omdat ze een zo laag mogelijke kostprijs willen realiseren. De valkuil hierbij is dat vooral naar de omvang van de bedrijfsvoeringskosten wordt gekeken en te weinig naar de toegevoegde waarde ervan. En ondanks overeenkomsten, basisprincipes, kengetallen en best practices, is de optimale invulling van overhead voor elke organisatie anders.

Wij helpen u om uw overhead aantoonbaar te optimaliseren, zodat deze de benodigde kwaliteit biedt tegen zo laag mogelijke kosten. Onze heldere en gedetailleerde definities van vaste kosten worden landelijk als leidend beschouwd. Wij zorgen voor eenduidige definities en optimaliseren de overhead altijd vanuit en een integrale kostprijsgedachte en uw specifieke context.

Meer weten over overhead?

Stuur ons een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Overhead inrichten en optimaliseren

Overhead Value Analyse

Waar een benchmark de omvang van de overhead in kaart brengt, geeft de Overhead Value Analyse (OVA) inzicht in de toegevoegde waarde van die overhead. Daarbij spreken we van een optimale overhead als de juiste kwaliteit wordt geboden, tegen minimale kosten. Om de stand van zaken binnen uw organisatie te inventariseren, vragen we een representatieve groep van interne klanten (vaak hoger- en middenmanagement) door middel van een enquête naar hun mening over de toegevoegde waarde van de overhead.​ Op basis van de OVA en onze eigen expertise brengen we zo de toegevoegde waarde van uw overhead in kaart en doen we concrete voorstellen om deze te optimaliseren.

De OVA geldt als optionele aanvulling op een benchmark. ​Samen bieden de producten u een solide en integraal beeld van de eigen bedrijfsvoering, dat u in staat stelt de omvang en kwaliteit van de overhead te normeren en een concreet vervolg te bepalen.

Is uw interesse gewekt? Bekijk dan onderstaande voorbeelden van een enquête en een rapportage:

proces overhead value analyse