Aanpak van de benchmark


Welke doelstellingen stellen wij voor de benchmark, wat verstaan wij onder overhead en waaraan besteden wij aandacht in de Benchmark Overhead Primair Onderwijs? Kortom, wat doen wij en wat kunt u verwachten?

Doelstellingen

 1. Inzicht in de omvang van de overhead van uw instelling: formatie en kosten, schooloverstijgend (bovenschools) en op schoolniveau.
 2. Inzicht in de factoren die ertoe leiden dat sommige instellingen kunnen volstaan met een relatief kleine overhead.
 3. Aanbevelingen voor het optimaal inrichten van uw overhead.
 4. Stimuleren tot het voeren van een discussie over overhead gebaseerd op objectieve vergelijkingsgegevens en eenduidige definities.

Overheaddefinitie

De definitie van overhead verschilt per organisatie en per sector. Onze definitie van overhead wordt algemeen beschouwd als leidend binnen de publieke sector. Hierna zetten wij kort uiteen wat wij verstaan onder overhead en hoe wij het in dit onderzoek in beeld brengen.

In dit onderzoek gaan wij in op de omvang van uw overhead in formatie en in kosten.

Wat de formatieve omvang van de overhead betreft, besteden wij aandacht aan:

 • Bestuur, directievoering
 • Administratie
 • Personeel & Organisatie
 • Financiën & Control
 • Informatisering & Automatisering
 • Marketing, Pr en Communicatie
 • Kwaliteitszorg
 • Facilitaire Zaken
 • Juridische Zaken
 • Onderwijsspecifieke overhead zoals bijvoorbeeld interne begeleiding

Wat de overheadkosten betreft, besteden wij aandacht aan:

 • Salarislasten van de overheadfuncties
 • Kosten van uitbesteding en inhuur
 • Huisvestingskosten
 • ICT-kosten

Daarnaast besteedt het onderzoek ook aandacht aan:

 • Verhouding tussen centrale en decentrale overhead
 • De omvang en samenstelling van de managementstructuur
 • Omvang en kosten van de primaire formatie

Anonimiteit gewaarborgd

Wij verwerken uw gegevens anoniem. Dit wil zeggen dat wij uw individuele gegevens vertrouwelijk behandelen en niet openbaar maken. Alleen uzelf krijgt inzicht in uw eigen gegevens. Andere deelnemers aan het onderzoek kunnen hier geen kennis van nemen, tenzij u daar zelf opdracht of toestemming voor geeft.

Inschrijving en deelname

U kunt zich gedurende het hele jaar inschrijven voor een benchmark van uw instelling. Dit kan door middel van het inschrijfformulier. Indien u eerst meer informatie wilt, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen

Resultaten van het onderzoek

Aan het einde van het benchmarkonderzoek heeft u het volgende ontvangen:

 • Een helder en leesbaar rapport. Dit document is geschikt voor alle lezers. Het beschrijft de uitkomsten op hoofdlijnen, welke aspecten in het onderzoek als opvallend naar voren zijn gekomen, welke aandachtspunten daaruit voortvloeien en welke vervolgstappen u kunt zetten om de aandachtspunten op te pakken. Tevens geeft het een tekstuele beschrijving van het onderzoek, de bruikbaarheid ervan en hoe gegevens juist kunnen worden geïnterpreteerd.
 • Een gedetailleerde cijferbijlage. Dit document is met name geschikt voor de staf. Het beschrijft in detail de vergelijkingen die zijn gemaakt per functie en afdeling. Er worden verschillende doorsnedes gemaakt, zoals procentuele verdelingen die iets zeggen over de samenstelling, maar ook kengetallen in euro’s die iets zeggen over de omvang van de functie of afdeling in relatie tot wat in Nederland of in uw sector gebruikelijk is. Tijdens het onderzoeksproces wordt dit document gebruikt om de uitkomsten van de benchmark te valideren.
 • Een presentatie voor een gremium naar keuze, zoals directie, MT, RvT, stafhoofden, medezeggenschap of een combinatie hiervan. Het bespreken van de benchmarkuitkomsten zorgt ervoor dat een zuivere discussie kan worden gevoerd over de overhead. Het is een plek waar de onderzoekers van Berenschot vragen kunnen beantwoorden over methodiek, begrippen en definities. Deze bespreking is tevens zeer behulpzaam omdat het zorg draagt voor een juiste interpretatie van de uitkomsten. Onze inspanning is erop gericht de feiten dusdanig helder te presenteren dat de discussie kan gaan over de toegevoegde waarde van de overhead in plaats van de omvang van de overhead.
 • Een toegedeelde lijst van functies. Deze lijst zorgt ervoor dat voor iedere medewerker in uw organisatie bekend is waar zijn of haar functie terugkomt in de benchmark. Bovendien maakt deze lijst het mogelijk om diepere analyses te maken. Zo is het mogelijk om een analyse te maken van een selectie, denk daarbij aan: alleen de managementfuncties, of de overhead op de locaties, of de overhead op het bestuursbureau, et cetera. Doordat de benchmarkdefinities consequent en consistent zijn toegepast worden de interne analysemogelijkheden zeer groot. Indien u dat wenst kunnen wij u assisteren bij deze nadere analyse.