Bedrijfsvoering


Het adagium op dit moment is: meer efficiency. Zowel overheid als bedrijfsleven streeft naar een excellente inrichting en aansturing van hun organisatie, processen en bedrijfsvoering. Uitblinken in wat je doet!

Organisaties trachten dit te realiseren door het standaardiseren van producten en diensten, het inzichtelijk maken en versimpelen van processen, het elimineren van verspilling, en het bewerkstelligen van een gedragsverandering bij medewerkers.

Berenschot beheerst tal van methodieken, concepten en instrumenten om organisaties te ondersteunen bij het professionaliseren en optimaliseren van hun bedrijfsvoering. Denk aan Lean, Six Sigma, formatieonderzoek, Overhead Value Analyse en BPR (Business Process Redesign). Sommige concepten zijn afkomstig uit de industrie, maar goed toepasbaar bij gemeenten. Berenschot adviseert en begeleidt management, directie en bestuur in diverse sectoren waar het beter, sneller, kleiner, efficiënter, effectiever en/of winstgevender kan. Vanuit een op feiten gebaseerde, vaak kwantitatieve basis: meer doen of het beter doen met minder middelen.

Veelvoorkomende klantvragen

 • Businesscases Ik ga investeren in samenwerking, uitbesteding, verzelfstandiging of andere activiteiten. Hoe kom ik aan informatie om deze beslissing te onderbouwen?
 • Continu verbeteren Welke methodes zijn er om continu verbeteren in mijn organisatie in te voeren? Hoe organiseer ik continu verbeteren? Welke leiderschapsstijl hoort daarbij? Hoe borg ik continu verbeteren in mijn organisatie? Hoe houd ik centraal sturing op wat decentraal wordt uitgevoerd?
 • Financiële doorlichting Hoe kunnen we de financiële positie van onze organisatie snel in beeld brengen? Waar lopen we risico's in onze bedrijfsvoering?
 • Inrichting financiële planning & control Hoe krijg ik voldoende grip op de financiën van mijn organisatie? Hoe zorg ik voor voldoende stuurinformatie, die ook juist en tijdig is? En hoe organiseer ik dat deze informatie efficiënt en effectief verzameld, veredeld en verstrekt wordt?
 • Kostprijscalculaties Hoe krijg ik inzicht in de werkelijke kosten van mijn producten en diensten? Wat zijn voor onze organisatie de belangrijkste costdrivers? In hoeverre bieden we producten en diensten kostendekkend aan?
 • Kwaliteitsmanagement Mijn organisatie wil een kwaliteitscertificaat behalen. Waar staan we op dit moment? En als er verbeterpunten zijn, welke actie moeten we dan ondernemen?
 • Operational Excellence Wat kan Operational Excellence voor onze organisatie betekenen? Hoe zorgen we ervoor dat we uitblinken in wat we doen? Welke aanpak en methode is voor onze organisatie het meest geschikt? Lean of Six Sigma?
 • Optimaliseren van processen en bedrijfsvoering Hoe zorg ik ervoor dat ik nu en in de toekomst voldoe aan de best practice normen van de benchmark? Hoe kan mijn organisatie de kosten verlagen met behoud van kwaliteit en betrouwbaarheid?
 • Prestatiefinanciering In de huidige tijden van bezuinigen wil ik een directe link leggen tussen budget en te leveren prestaties. Hoe breng ik die informatie gestructureerd in kaart?
 • Vermindering regeldruk Hoe kunnen we de regeldruk van wet- en regelgeving verminderen en bedrijven en burgers beter faciliteren?

Opleidingen

 • Masterclass overhead
 • Training financieel management

"Het overhevelen van taken van de landelijke naar de lokale overheid heeft grote gevolgen. Gemeenten zullen moeten overschakelen naar een meer bedrijfsmatige aanpak. Daar komt nog bij dat de burger van tegenwoordig weinig tijd en geduld heeft. Met andere woorden, een gemeente moet meer taken uitvoeren en deze taken ook steeds sneller verrichten.

Aan de andere kant is een gemeente geen bedrijf. Gemeenten draaien op geld van de belastingbetaler, ze kunnen dat geld niet naar eigen goeddunken besteden. Wel gedragen burgers en bedrijven zich steeds meer als klant. Ze stellen hogere eisen. Wil een gemeente uitblinken, dan ligt daar een uitdaging."