Universeel Systeem Berenschot

Gepubliceerd op 17 augustus 2011

Het Universeel Systeem Berenschot (USB) is een functiewaarderingssysteem dat kan worden getypeerd als een analytisch expertsysteem. Het is een door de vakorganisaties onderkend systeem en voldoet volgens de Commissie Gelijke Behandeling aan alle Europese wet- en regelgeving.

Het USB is een analytisch functiewaarderingssysteem dat functies in alle sectoren in de markt kan analyseren op inhoud en positie in de organisatie om zodoende de zwaarte te kunnen vaststellen. Door een uitgebreide range aan referentiefuncties op te nemen - 142 in het totaal, bestrijkt het referentiedeel van het USB de hele Nederlandse markt.

Kenmerk

Omschrijving

Wegingsfactor

Verantwoordelijk-heidsbereik

Het bereik van de verantwoordelijkheden van de functie in het kader van het realiseren van de doelstellingen van de organisatie.

Invloed van de functie: het organisatorisch gebied dat aantoonbaar door de functie wordt beïnvloed.
Gevolgen van de functie: dit zijn de belangen die bij de uitoefening van de functie op het spel staan voor de organisatie (het zogenaamde afbreukrisico).

6 x
Leidinggeven

Dit is de verantwoordelijkheid voor de werkorganisatie van hiërarchisch, operationeel en functioneel ondergeschikte medewerkers.

Hiërarchisch leidinggeven: Richting geven aan en toezicht uitoefenen op de werkzaamheden van een groep medewerkers, voorzien van taken en bevoegdheden op het personele en organisatorische terrein; veelal directeuren, diensthoofden en afdelingshoofden.
Operationeel leidinggeven: het organiseren en coördineren van de uitvoering van werkzaamheden zonder formele hiërarchische bevoegdheden op het personele en organisatorische terrein; wel bevoegdheden op het terrein van werktoedeling en coördinatie.
Functioneel leidinggeven: Uit hoofde van een bepaalde functie/deskundigheid dwingende vaktechnische aanwijzingen geven aan niet-hiërarchische ondergeschikten; deze aanwijzingen betreffen inrichting en inhoud van het werkproces.

6 x
Kennis en
complexiteit

Kennis: dit is het totaal aan feitenkennis en het beheersen van gegevens, methoden en/of grondslagen, verkregen door opleiding en/of praktijkervaring dat moet worden beheerst om de functie te kunnen uitoefenen.
Complexiteit: dit is de mate waarin het noodzakelijk is om verschillende taken, activiteiten of activiteitengebieden samen te brengen en op elkaar af te stemmen.

6 x
Probleemoplossing

De mate van diepgang en oorspronkelijkheid van het denkproces die vereist is ter oplossing van de in de functie optredende vraagstukken en problemen.

Moeilijkheidsgraad van de problemen: Dit is de inhoudelijke complexiteit die de desbetreffende problemen bezitten.
Vrijheid van handelen: dit is de mate van ruimte in het denkkader die de functiehouder krijgt of heeft bij probleemoplossend handelen en denken.

6 x
Communicatie en overleg

De eisen die gesteld worden om met anderen zakelijke relaties te onderhouden en/of op te bouwen.

 • Intensiteit (kwalititeit)
  Dit is de mate van diepgang van het overleg.
 • Sfeer
  Dit zijn de omstandigheden waarbinnen de communicatie zich afspeelt.
 • Frequentie (kwantiteit)
  Aantal keren per dag, week, maand of jaar.
 • Vreemde talen
 • Aard van de materie
 • Vereiste taalbeheersing.
Vaardigheden Dit gezichtspunt omvat alle (speciale) vaardigheden en eisen die de functie stelt aan concentratie en bediening van apparatuur.
 • Accuratesse
 • Bewegingsvaardigheid
 • Materiaal- en machinegevoel
 • Speciale eisen (zoals smaak en reuk).
2 x

Inconveniënten
(indien noodzakelijk geacht)

Dit gezichtspunt omvat de in een functie mogelijke bezwarende werkomstandigheden.
 • Zwaarte (gewicht)
 • Inspannende houding
 • Werksfeer (warmte, lawaai, zenuwvermoeiende omstandigheden, e.d.).
 • Persoonlijk risico.
1 x